بررسی کاربرد سیستم خبره در سنجش هوش توسط آزمون هوشی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,854

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE04_081

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

؛ سیستم خبره آزمون وکسلر ، سیستمیاست که نقش ایفاد شده توسط روانشناس یا مشاورکارشناس روانسنجی برای ارایه و انجام تست هوشی و روان سنجی مجازی را انجام می دهد. مشاور آزمون وکسلر رابه طور دستی برای تعیین سطح نمره هوشی و دیگر المان های مطرح شده در آن، استفاده میکند، اما سیستم خبره بااستخراج داده هابر اساس الگوهای استاندارد دستی موجود و مرتبط کردن آنهابا تست اصلی برای تعین سطح هوشیو دیگر سطوح آن صورت می گیرد. نتیجه ی تست وکسلر طراحی شده توسط سیستم خبره،این است که کلیه یاستاندارهای اجرایی و نمرهگذاری درانجام آزمون هوشی وکسلر کودکان را، رعایت کرده و با ضریب اطمینان بهتعیین سطح هوشی کودک در زمینه های مطرح شده می پردازد. پژوهش حاضر به بررسی کاربرد سیستم خبره درسنجش هوش توسط آزمون هوشی وکسلر تجدید نظر شده وکسلر کودکان می پردازد. این پروژه در دو فاز انجامگرفت فاز اول مربوط به سیستم خبره نمودن آزمون هوشی وکسلر کودکان بود و فاز دوم بررسی و مقایسه نتایج بهدست آمده از روش تست وکسلر کاغذ قلمیو سیستم خبره بود. که فاز اول آن در حیطه کاملاین پژوهش بوده وفاز دوم به صورت پیشنهاد پژوهشی در قسمت پیشنهادات و محدودیت هاعنوان گردیده است .موفقیت اجرا وتوسعهاین پروژه به کاهش زمان صرف شده و نیروی انسانی در تعیین بهترین سبک سنجش هوش کودک با ضریب خطای پایینتر و نیز باسوگیری کمتر مشاوره در راستای اجرای کمک می کند. هدف پژوهش حاضرتعیین سطح هوش کودکان با المانهای مطرح شده، به صورت به روز و مبتنی بر علم و تکنولوژی جدید و نیز کاهشنیاز به حضور کاملا فعال مشاور فوق تخصص و بالا بردن سطح ضریب اطمینان و کاهش ضریب خطا میباشد. چراکه با استفاده ازاین سیستم میتوان چنین آزمون تخصصی را صرفا با حضور کارشناس آگاه به آزمون، انجام داد ونیازی به حضور متخصص نمی باشد. از این منظر جامعه آماری شامل ، کلیه ی کودکان سنین 6 تا 13 سال در دبستان هایشهر تهران بوده که نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایی به تعداد 5 دبستان و از مناطق 22 گانه شهر تهرانو تعداد 100 دانش آموز می باشد.برای سنجش هوش از آزمون هوشی وکسلر کودکان با توجه به اطلاعات فرمتجدید نظر شده آن که توسط کرمی، 1336 گردآوری و تالیف شده است مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشانداد که سیستم خبره می تواند همتراز نیروی متخصص انسانی و با ضریب خطای کمتر (آلفا کمتر از 0.3) آزمونوکسلر را اجرا و نمره گذاری نماید.

نویسندگان

الهام خسروی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش دانشگاه آزاد اسلامی

نازنین خسروی

دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی

امیرحسین اسدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت کسب و کار دانشگاه آزاد اسلامی