کیفیت رشد فضاهای عمومی در طراحی مجتمع تجاری تفریحی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 816

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_430

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

کیفیت عرصه های عمومی یکی از مهمترین معیارها در تشکیل فضاهایی جهت رشد اجتماعی افراد و پویاییشهرهاست. انسانها همواره با ایجاد فضاهایی در شهر، نیاز ذاتی خود به برقراری روابط اجتماعی را برآورده کردهاند؛ ساختارهایی که از نظر اجتماعی فعال بوده و امکان ارتباط چهره به چهره انسانی در درون جامعه و در کالبدیسازمان یافته را فراهم آورده اند. در نظریه های هنجاری طراحی معماری اظهار نظرهای زیادی راجع به چگونگیتاثیر طراحی بر تعامل اجتماعی مردم شده است. مجتمع های تجاری-تفریحی بستر و مامنی برای برقراری روابطاجتماعی هستند. وجود این فضاها به منظور استفاده شهروندان، برای تجربه های فرهنگی و اجتماعی ضروریاست. در این مجموعه ها فعالیت اصناف، همگانی بودن، دیدارگاه بودن به عنوان مولفه های تاثیرگذار بر روابطاجتماعی شناسایی شده اند که منجربه حضور مردم در فضا، لذت بردن از فضا و تامین آسایش روانی و تبادلات وارتباطات فرهنگی و اقتصادی میشوند؛ همچنین می توانند زمینه ساز محیطی برای ارتقای تعاملات اجتماعی،نشاط و پویایی اجتماعی و رشد اجتماعی شهر باشند. طراحی یک مجتمع تجاری- تفریحی با این رویکرد، باتامین نیازهای اساسی، بهبود ارتقا سطح زندگی برای همه، باعث جذاب و متمایز کردن آنها خواهد شد. اینپژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسیسرزندگی و ارتباطات اجتماعی در مجتمع های تجاری تفریحی است.

کلیدواژه ها:

تعاملات اجتماعی ، مجتمع تجاری –تفریحی و سرزندگی

نویسندگان

مهرداد حاجیان زیدی

مدرس گروه معماری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، تهران، ایران

مهرداد فضلی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،ایران