توسعه منحنی شکنندگی و ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل بتنی با روش تحلیل دینامیکی افزایشی انطباقی با استفاده از شدت طیف پاسخ شتاب زمین

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 430

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_012

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی انطباقی نسبت به تحلیل خطرساختگاه پرداخته ومشخصه های ساختگاه از قبیل تابع شکل)اپسیلون(،شدت لرزه ای و فاصله تا ساختگاه یافته و سپس با استفاده از روشطیف شرطی میانگین چهار مجموعه رکورد زلزله در چهار سطح احتمال وقوع با دوره های 20% و 10%, 2%، 1% در 50 سال تهیه گردید و با استفاده تمام رکوردها یک مجموعه اضافه نمود و با نرم افزار اپن سیز پل بتنی بصورت غیرخطی وسهبعدی مدل کرده و با انجام تحلیل دینامیکی افزایشی، پنج منحنی شکنندگی با توجه به شدت شتاب طیفی وشرایط حدیدریفت تهیه گردیدو با مقایسه منحنی ها، منحنی شکنندگی با تمام سطوح احتمال وقوع در 50 سال و روش تحلیلدینامیکی افزایشی متداول مورد ارزیابی قرار گرفت و این ارزیابی نشان می دهد که روش متداول نمی تواند تمام سطوحخطر را پوشش دهد و روش تحلیل دینامیکی افزایش انطباقی از دقت بالاتری با وارد کردن پارامترهای ساختگاه در تهیهمنحنی شکنندگی دارد.

کلیدواژه ها:

طیف شتاب زمین ، تحلیل دینامیکی افزایشی انطباقی ، تحلیل خطر ، اپسیلون (تابع شکل) ، منحنی شکنندگی

نویسندگان

ناصر دریس جزیره

گروه کارشناسی ارشد عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،دزفول،ایران

پنام زرفام

دکتری سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران