تغییرات پارامترهای بارش، دما و دبی تحت سناریوی واداشت تابشی (منطقه مطالعاتی:شهرستان دهلران)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 358

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRRC02_008

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش هایی است که بخش های مختلف زندگی انسان را در روی زمین تحت تاثیر قرار خواهد داد. شرایط اقلیمی گرمتر باعث تشدید چرخه آب، تغییر بارش و تغییر در مقدار و زمان ظهور رواناب می گردد. تغییر آب وهوا از پدیده هایی است که آینده جهان را با تهدید مواجهه نموده است. پدیده تغییر اقلیم بر سیستم های منابع آبی واقع در مناطق خشک و نیمه خشک تاثیرات منفی قابل توجهی خواهد داشت و مواجهه بیشتر با وقایع حدی مانند خشکسالی را تایید میکند. ازاینرو این تحقیق به دنبال ارزیابی تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی ایستگاه دهلران با استفاده از مدلسازی هیدرولوژیکی می باشد. در این پژوهش از مدلهای گزارش پنجم AR5 استفاده گردید و بر اساس نتایج خروجی مدل Csirok3-5-0 تحت سناریوی RCP8,5 مقادیر بارش و دما برای دوره آتی 2016-2044 با استفاده از روش عامل تغییر (change factor) ریزمقیاس شده و به منظور شبیه سازی رواناب حوضه به مدل IHACRES معرفی گردید. نتایج نشان داد متوسط رواناب در دوره پایه 6/27 مترمکعب بر ثانیه و در دوره آتی 5/78 مترمکعب بر ثانیه می باشد. همچنین شبیه سازی رواناب ماهانه حوضه در دوره آتی و مقایسه مقادیر آن با دوره مشاهداتی بیانگر کاهش متوسط رواناب سالانه درازمدت در دوره آتی در سناریوی موردنظر می باشد.

نویسندگان

زهره پورخیراله

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه رازی

مریم حافظ پرست

دکتری منابع آب، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

سیداحسان فاطمی

دکتری عمران آب، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی