بررسی اثرتغییرقطرگروه شمع بر نشست گروه شمع مستقرشده درخاک روانگرا وغیرروانگرا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SECONF01_023

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

کشورایران با واقع شدن دریکی ازمناطق مهم ولرزهخیز جهان ازگذشته تاکنون زمینلرزههای بسیاری را شاهد بوده است. لذا آگاهی ازچگونگی رفتار زمین باسازهها دردرازمدت نقش حیاتی درطراحی پروژههای عمرانی ایفا مینماید. یکی ازعلل بروز آسیب درسازهها هنگام زلزله، روانگرایی خاکهای ماسهای میباشد.آسیبهای زیادی دراثر روانگرایی به سازههای مستقر بر روی اینخاکها وارد میشود که شمعها یکی ازاین نوع سازهها میباشند. دراین مقاله شمع مورد نظر ازنوع شمع بتنی درجا میباشد که به صورت جانبی متکی به خاک پیرامون خود میباشد. شمعهایی کهازلایههای خاک عبورمیکنند، دراثرروانگرایی حاصل از زلزلهتکیهگاه جانبی خود را ازدست میدهند، دراین حالت شمع میتواند همانند ستون حمایت نشده، آمادگی برای ناپایداری محوری داشته باشد. این ناپایداری میتواند بصورت کمانش شمع درجهت ضعیفتر ، نشست شمع و.... باشد. نشست خاک عاملخرابی بسیاری ازسازهها وابنیه مهندسی نظیرسدها، دیوارههایساحلی و اسکلهها درحین وقوع زمینلرزه است. دراین مقاله به بررسی نشست گروه شمع مستقرشده درخاک روانگرا وغیرروانگرا وتاثیر عامل افزایش قطرشمع برنشست شمع با استفاده از نرم افزارFLAC2Dپرداخته شد و به عبارتی بررسی شدکه آیا شمعهای مستقر شده درخاک روانگرا وغیرروانگرا دچار نشست میشوند یا خیر ومیزان این نشست درهردوحالت باهم قیاس شد. نتیجه آن است که قرار دادن گروه شمع در لایه غیرروانگرا، افزایش پایداری در مقابل روانگرایی را به دنبال خواهد داشت وهمچنین قرار دادن گروه شمع در ماسه سست و نیمه متراکم با درصد تراکم 50,55,60درصد، در هنگام روانگرایی ناپایداری را به دنبال خواهد داشت.

نویسندگان

کیوان احمدی

عضوهییت علمی موسسه لامعی گرگانی

حسین معتقدی

استادیاروعضوهییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر

مرضیه تورانی

دانشجوی کارشناسی ارشدژیوتکنیک موسسه لامعی گرگانی