مبانی اجتماعی برنامه های درسی درعرصه ی جهانی شدن

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,590

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSA08_163

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

جهانیشدن به عنوان یک واقعیت ، صرف نظر از بحث های مناقشه برانگیز در مورد مفهوم و نظریه ها ی ، آن پیش روی ما قرار دارد و بی تردید آموزش و پرورش بیشترین میزان تاثیر پذیری را از این پدیده 1 دارد، به گونه ای که سخن از ظهور پارادایم آموزش و پرورش و یادگیری جهانی به میان آمده است . جهانیشدن به عنوان یک واقعیت و همچنین به عنوان یک فرایند بر ها مولفه ی اساسی آموزش و پرورش اثر می گذارد و در این میان تاثیر آن بر برنامهها ی درسی قابل بررس ی است . تجزیه و تحلیل بنیادی وضعیت برنامهها ی درسی در عرصه ی جهانیشدن مستلزم بررسی مبانی برنامه ها ی درسی در چنین شرایطی است . تاثیر جهانیشدن را بهطور مشخص می توان در مبانی اجتماعی برنامه های درسی مطالعه و بررسی کرد . نگاه این مقاله به مقوله ی مبانی از د ریچه ی هست هاست و از این منظر تلاش می شود تحولات ناشی از پدیدهی جهانیشدن در جنبه های مختلف، تحلیل و تبیین گردد .این مقاله به تجزیه و تحلیل تحولات دانش ، تحولات اقتصادی و دنیای کار ، تحولات فرهنگی ، تحولات سیاسی و تحولات سازمانی و مدیریتی میپردازد و تلاش می شود در قالب این طبقه بندی ، دلالت های این تحولات در عرصه ی آموزش و پرورش نخست بهطور کلی مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه ، پیامدها و اثرگذاری آن در عناصر برنامه های درسی استنتاج شود . بدین ترتیب تصویری از ویژگیها ی عناصر برنامههای درسی در عرصهی جهانیشدن به تصویر کشیده میشود . از آنجا که جهانیشدن نه بهعنوان واقعهای خاتمه یافته، بلکه بهعنوان یک فرایند جاری پیش روی ماست، تبیین دقیق و تخصصی اثرات آن در برنامه های درسی بهمنظور دستیابی به تصویر روشن تری از برنامههای درسی آینده و از آن تر مهم برای اخذ تصمی مهای صحیح و آگاهانه برای چگونگی مواجهه با این پدیده بسیار حایز اهمیت است .

نویسندگان

محسن آیتی

استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند