بررسی خاصیت سینرژیستی ترکیبات فعال جداشده از اکتینومیست های رسوبات بستر دریای مازندران، علیه باکتری های بیماریزا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 875

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MICROBI03_088

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

مطالعات گسترده برای بدست آوردن آنتی بیوتیک های جدید دارای اثرات بهتر وسمیت کمتر ، ادامه دارد. با این حال، توجه کافی به جداسازی ترکیباتضد میکروبی از باکتری های دریایی، نشده است.اکتینومیست های دریایی همواره به عنوان یک منبع اصلی تولیدکننده متابولیت های ثانویه متنوع و آنتیبیوتیک های صنعتی، در بیوتکنولوژی مورد توجه بوده اند. در این پژوهش، اکتینومیست های رسوبات بستر دریای مازندران برای شناسایی ترکیبات باخاصیت سینرژیستی علیه پاتوژن های بیماری زا بررسی شدند. پس از خالص سازی باکتری های جدا شده از رسوبات بستر دریای مازندران، خصوصیاتمورفولوژیکی و بیوشیمیایی آنها بررسی شد. در غربالگری اولیه خاصیت ضد باکتریایی ایزوله ها علیه پاتوژن های بیماری زا با روش کشت خطی ایزوله ها عمود بر کشت (cross-streak method) انجام شد. سپس مواد ضد میکروبی بهترین ایزوله ها استخراج شدند. آزمون بررسی خاصیت سینرژیستی به روش انتشار در دیسک علیه باکتری های تست با آنتی بیوتیک های استاندارد ارزیابی شد. در غربالگری اولیه از بین اکتینومیست های شناسایی شده 3ایزوله (H1, H5, H7) فعالیت ضد میکروبی خوبی علیه پاتوژن های بیماریزا نشان دادند. نتایج حاصل از بررسی فعالیت سینرژیستی به روش انتشار در دیسک، نشان داد که ترکیبات استخراج شده از این سه ایزوله، فعالیت سینرژیستی خوبی با آنتی بیوتیک های استاندارد علیه پاتوژن های تست داشتند.همچنین ترکیبات استخراج شده از ایزوله H1 فعالیت سینرژیستی قوی با آنتی بیوتیک های استاندارد علیه استافیلوکوکوس اوریوس، باسیلوس سوبتلیس و اشریشیا کلی داشت. نتایج این تحقیق نشان میدهد ترکیبات جداشده از اکتینومیست های فعال دریای مازندران می تواند دارای ترکیبات ضد میکروبیبا خاصیت سینرژیسمی علیه پاتوژن های بیماریزا می باشد.

نویسندگان

حامد نوروزی

دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان

ابوالقاسم دانش

استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

حسن باقری یزدی

گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان

محمد ربانی خوراسگانی

دانشیار، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه اصفهان، اصفهان