بررسی و تحلیل عوامل محیطی موثر در آماده سازی تخلیه جمعیت در مواقع اضطراری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 501

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GETOROUD04_019

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

براساس رویکرد علم مدیریت بحران یکی از راهکارهای موفق و علمی در زمینه کاهش میزان تلفات ناشی از حوادث طبیعی، آماده سازیمعابر در زمینه تخلیه سریع شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی نقش عوامل محیطی در آماده سازی معابر ارتباطی برابتخلیه سریع جمعیت در مواقع اضطراری انجام پذیرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی و توصیفی- تحلیلی بوده که در منطقهسه کلانشهر تبریز انجام پذیرفته است. به منظور بررسی وضعیت آماده سازی این منطقه طیفی وسیعی از متغیرهای اثرگذار انتخاب شدهو با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وضعیت ایمنی شاخصها بررسی قرار گرفت. نتایج یافته های نشان داد که قرارگیری مراکزاسکان اضطراری، معابر و پلها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، در نهایت با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادات کاربردی ارایهشد

نویسندگان

امین رفیعی اسکویی

دانش آموخته کارشناسی ارشد ،Gisدانشگاه تبریز