شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 626

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NHSC01_104

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

اقتصاد کشاورزی ، از جمله مقوله هایی است که به ویژه در سال های اخیر بیش از بیش مورد توجهکشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است و این کشورها بر آنند تا با بهرهگیری از این نوع اقتصاد علاوه بر رهایی خود از وابستگی به سایر کشور، امکان خودکفایی در اینحوزه را نیز برای خود فراهم سازند. در این بین شرکت های فعال در زمینه کشاورزی می توانند نقشبه سزایی در فرآیند توسعه پایدار ملی و بخصوص اقتصاد کشاورزی داشته باشند که کشور ایران نیزاز این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی به انجام رسیدهاست. روش پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) و با توجه به اهداف آن که به سنجش رابطه بین متغیرهامی پردازد از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده ها مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش را 82 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی تشکیل می دهندکه به شکل تصادفی برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزار آماری SPSS 2استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه جامعه آماری مورد مطالعه بین عوامل فردی، عواملسازمانی، عوامل محیطی سازمانی، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل قانونی و عوامل اقتصادی باتجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی رابطه معنادار وجوددارد. در رتبه بندی عوامل نیز به ترتیب: عوامل اقتصادی با میانگین 4/38، عوامل سازمانی با میانگین 4/25، عوامل قانونی با میانگین 3/87، عوامل فرهنگی و اجتماعی با میانگین 3/41، عوامل فردی با میانگین 2/67، عوامل محیطی- سازمانی با میانگین 2/35 به عنوان مهمترین عوامل موثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی تعیین شدند.

کلیدواژه ها:

تجاری سازی ، تحقیقات علمی ، شرکت های دانش بنیان ، حوزه کشاورزی

نویسندگان

منصور ترکیان تبار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود، ایران