بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 764

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM04_301

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

رابطه بین آموزش و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی است. مارشال سرمایه گذاری در نیروی انسانی را بهترین نوع سرمایه گذاری میداند. به عقیده آدام اسمیت، انسانها با آموزش به سرمایه مبدل میشوند و جامعه میتواند از توان تولیدی آنها به صورت بهتری بهرهمند گردد. هدف اینتحقیق بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقصادی کشور ایران میباشد. این تحقیق، تحقیقی توصیفی است که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها )وابسته و مستقل( با استفاده از آزمونهای آماری هستیم . به لحاظ هدف، از نوع مطالعات کاربردی میباشد. در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت داده ها روش سری زمانی با استفاده از نرم افزار eviews انجام شده است. بعد از بررسی فروض کلاسیک، مدل مربوطه تخمین زده شد، که بر طبق تخمین، بین شاخص ثبت نام دوره ابتدایی و رشد اقتصادی در کشور ایران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین سرمایه ثابت فیزیکی و رشد اقتصادی وجود ندارد

نویسندگان

سیدرضا ثابت قدم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

رضا زارعی

دکتری اقتصاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران