افزایش اطمینان و بهبود نرخ ارسال صحیح داده در شبکه های مبتنی بر نرم افزار با استفاده از جایابی کنترلگرهای ایستا و توزیع شده

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 635

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DCBDP03_009

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

سیر تکاملی دستگاهها و تجهیزات جانبی سیار، مجازی سازی سرورها، منجر به بازبینی دوباره معماری رایج شبکهها شده است. معماری بسیاری از شبکههای سنتی، سلسله مراتبی است که با استفاده از گرههایی از سوییچهای اترنت در یک ساختار درختی شکل میگیرد. این معماری زمانی که بحث ارتباطات کلاینت سرور مطرح شود، ملموستر خواهد بود اما چنین معماری ایستایی، برای ارتباطات پویا و نیازهای شرکتها درزمینه مراکز داده و رسانههای سرویس دهنده، کافی نیست. مواجهه با نیازهای کنونی بازار با استفاده از معماریهای متداول شبکه تقریبا غیرممکن است. شرکتهای فناوری اطلاعات، برای رویارویی با مسایلی نظیر رکود یا کاهش بودجه از ابزارهای مدیریتی در سطح ماشین و پردازشهای دستی بهره میگیرند. شرکتهای ارایه دهنده سرویسهای مخابراتی نیز با چالشهای تشابهی روبرو هستند، چرا که تقاضا برای دسترسی به پهنای باند شبکههای پویا رو به افزایش چشمگیری است؛ در عین حال، با افزایش هزینههای مربوط به تجهیزات مرکزی و کاهش درآمد، سود این شرکتها به خطر میافتد.ما در روش پیشنهاد ی خود سعی داریم قابلیت اطمینان 1که یکی دیگر از معیارهای مهم برای شبکههای SDN است را 2 بهبود داده و افزایش دهیم . در این تحقیق قابلیت اطمینان را در شبکههای SDN افزایش و نرخ ارسال صحیحداده به طور چشمگیری بهبود داده میشود. نوع روش تحقیق در این مقاله، تحقیق علمی میباشد. دربخش اول کار به مطالعه و تحقیق در مورد کارهای انجام شده در تحقیق مورد نظر پرداخته شد. در بخش دوم تمامی روشهای موجود را با هم مورد بررسی قرار داده و به بیان یک مسیله پرداخته و راه حلی در جهت رسیدن به اهداف تحقیق اقدام کردیم. در مرحله دوم از کار، روش ارایه شده را بهطور عملی مورد آزمایش و ارزیابی قرار میدهیم. در این مرحله روش کارتجزیه و تحلیل اطلاعات شبیه سازی و مقایسه با روشهای قبلی میباشد. در آخرین مرحله ازکاربا استفاده از خروجی های روش شبیه سازی نمودارهایی را ارایه کردیم که میزان افزایش قابلیت اطمینان را در روش پیشنهادی نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

شبکه های مبتنی بر نرم افزار ، قابلیت اطمینان

نویسندگان

ابوالفضل شمسی

گروه کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

ناصر مدیری

گروه کامپیوتر، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران