بررسی رابطه عدالت سازمانی باتعهد سازمانی درکارکنان شهرداری شهرسیرجان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 409

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SICONF01_044

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهرسیرجان طراحی شد . در این پژوهش تعداد 200 نفر از کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهرسیرجان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند . برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف ومورمن، 1993 و جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسش نامه تعهدسازمانی ) می یر، آلن و اسمیت، 1993 و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده و چندگانه تحلیل رگرسیون استفاده شد . نتایج حاکی از آن بود که عدالت سازمانی و عدالت توزیعی همبستگی مثبت و معنی داری با هر یک ازحیطه های تعهد سازمانی یعنی تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری و تعهد سازمانی مستمر دارند . نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که عدالت توزیعی با تعهد سازمانی همبستگی چندگانه معنی داری داشتند .

کلیدواژه ها:

عدالت سازمانی ، عدالت توزیعی ، تعهد سازمانی ، کارکنان شهرداری های مرکزی و مناطق شهر سیرجان

نویسندگان

محسن بهاالدینی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان