تحلیل توانمندی های سازمانی به مثابه سیستم : یک چارچوب مفهومی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 639

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC13_329

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

رویکرد منبع محور در ادبیات مدیریت راهبردی، توضیح می دهد که چگونه تفاوت در اجرای فعالیت های مشابه، منتج به تمایزمیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس این رویکرد، ریشه این تمایز را باید در توانمندی ها و قابلیت های سازمانی جستجو کرد.علیرغم تلاش های بسیار و پیشرفت های نظری حاصل شده، هنوز تعریف عملیاتی دقیقی از توانمندی سازمانی که مورد وفاقمحققین این حوزه باشد، وجود ندارد. در این مقاله، با بهره گیری از استعاره سیستم، چارچوبی برای تحلیل سطح خردتوانمندیهای سازمانی پیشنهاد شده است. دانش، مهارت و ابزار به عنوان ریزبنیان های توانمندی سازمانی معرفی شده و با استفادهاز ماتریس DSM نحوه برهم کنش آنها نشان داده شده است. همچنین با استفاده از مدل IDEF0، رابطه میان این ریزبنیان هابا ورودی ها و خروجی های سیستم (توانمندی سازمانی)، بررسی شده است. چارچوب پیشنهادی، زمینه را برای ارزیابی توانمندیسازمانی در بنگاه های اقتصادی از دو منظر فرم و کارکرد (دو منظر اساسی در تحلیل سیستم ها) فراهم می کند و اولین قدم دراین زمینه است که می تواند راه را برای تحقیقات آتی هموار کند.

نویسندگان

مهدی خالقی

دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر، مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری درسیستم های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف

محمدرضا آراستی

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف و رییس مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف

مجید دهقان

دانشجوی دکترای مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر، مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سیستم هایپیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف

علیرضا اصلانی

استادیار دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران