مولفههای موثر در زنجیرهی تامین تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,159

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0060

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: با توجه به استفاده روزافزون از تجهیزات پزشکی و تحولات روزافزون تکنولوژی، تغییر شرایط بازار، تغییر شیوه کسب و کار، انتظارات متفاوت و متغیر مشتریان و ... ضرورت بررسی مولفههای موثر در زنجیره تامین تجهیزاتپزشکی پیش از پیش احساس میگردد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی، به روش نمونهگیری خوشهای در 15بیمارستان دولتی از 5 منطقهی کشور و در قالب 260 پرسشنامه در سال1394 انجام گردید. پرسشنامه از نوع محققساخته و متشکل از 44 سوال که بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای تدوین شد. روایی سازهای پرسشنامه از طریق آزمون تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با روشآلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار 6366 استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد مولفه توزیع با میانگین 67/2 در رتبه اول، مولفه ارایه با میانگین 26/2 در رتبه دوم، مولفه تولید بامیانگین 85/2 در رتبه سوم و مولفه مصرف با میانگین 40/2 در رتبه چهارم قرار داردکه وضعیت هر چهار مولفه مطلوب بود. همچنین ضریب مسیر رابطه میان مولفههای تولید، توزیع، ارایه و مصرف با زنجیره تامین تجهیزات پزشکی بهترتیببرابر 92/0 ،99/0 ،96/0 و 75/0 میباشد. همچنین بین هر یک از مولفهها با زنجیره تامین تجهیزات پزشکی رابطهمعنیداری وجود دارد (01/0زنجیرهی تامین تجهیزات پزشکی اثرگذار هستند. از اینرو با اتخاذ سیاستها و تصمیمات مناسب در مجموع کارایی و عملکرد زنجیره تامین تجهیزاتپزشکی کشور افزایش خواهد یافت.

نویسندگان

عصمت حاجی بکلو

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران.

محمدعلی جهانی

دپارتمان آموزش عمومی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل ،ایران.

قهرمان محمودی

دپارتمان خدمات بهداشتی و درمانی ،واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساری، ایران.