بررسی رابطه رفتار شهروندی و سکوت سازمانی کارکنان شهرداری شهرستان تربت حیدریه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 479

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTEC01_079

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و مولفه های آن با سکوت سازمانی دربین مدیران و کارکنان شهرداری شهرستان تربت حیدریه در سال 1395 می باشد .جامعه آماری تحقیق حاضر برابر با 415 نفر می باشد که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه آماریبرابر با 200 نفر است لذا تعداد 215 پرسشنامه توزیع شد که در نهایت 200 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . روش نمونه گیری تصادفی است . داده ها به وسیله پرسشنامههای سکوت سازمانی واکولا و بورادوس و رفتار شهروندی اورگان جمع آوری شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه های مذکور به ترتیب برابر با 825 / 0 و 856 / 0 می باشد . رواییمحتوایی پرسشنامه به وسیله اساتید مدیریت و روانشناسی مورد تایید قرار گرفت. نتایج توسطنرم افزار spss24 با استفاده از ضریب همبستگی تجزیه و تحلیل شد . نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین رفتار شهروندی و سکوت سازمانی رابطه معنادار ومنفی وجود دارد همچنین بین مولفه های نوع دوستی ، وجدان کاری و نزاکت با سکوت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد اما بین آداب اجتماعی و جوانمردی و سکوت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نشد

نویسندگان

سیدمحمد تفرشی

دکتری مدیریت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

حمیدرضا جراح

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تربت حیدریه

مهدی زنگنه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تربت حیدریه