تاثیر رسانه های اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی مورد مطالعه: شهر شیراز

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 450

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICNAH01_094

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در سال های اخیر با رشد صنعت گردشگری، کشور ایران و بالاخص شهر شیراز به دلیل دارا بودن منابع وپتانسیل های گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی موجود، نظر بسیاری از گردشگران را به خود جلب نمودهاست. از سوی دیگر، با رشد تکنولوژی در دهه های اخیر، فضای موجود در اینترنت امکاناتی را برای بازاریابان و تقاضا کنندگان محصولات و خدمات ایجاد کرده است تا بتوانند با صرفه جویی در هزینه و زمان خود بهاهداف مورد نظرشان دست یابند. از این رو، استفاده بهینه از این فرصت مناسب جهت تبلیغات در حوزهگردشگری می تواند به این صنعت در کشور ایران کمک قابل توجهی کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر جذب گردشگران خارجی با مطالعه موردی شهر شیراز می باشد. از این رو، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. روش جمع آوری اطلاعات، روش - کتابخانه ای و روش جمع آوری داده های مورد نظر، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش شامل 386 نفر از گردشگران خارجی ورودی به شهر شیراز است که به صورت تصادفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها،با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک آزمون t یک نمونه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به استفاده اکثر گردشگران از اینترنت و رسانه های اجتماعی برای کسب اطلاعات، اینترنت و تبلیغات گردشگریدر آن و همچنین رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی موجود در آن ها می توانند به عنوان بستری مناسب برای تبلیغات و ارایه اطلاعات گردشگری به گردشگران کمک بسیاری به جذب گردشگران کند و باعث رونقبیشتر صنعت گردشگری و اقتصاد شهر شیراز شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مصطفی عمادزاده

عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

زهرا شکرچی زاده

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه اصفهان

پریسا پورجم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه جهانگردی دانشگاه شیخ بهایی اصفهان