بررسی اثرات آلودگی صوتی ناشی از عبور قطارها از بافت های مسکونی شهر یزد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 981

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUGES01_026

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

آلودگی صوتی که یکی از عوامل خطرزا در محیط زیست انسانی است می تواند سلامتی روحی، روانی و جسمی انسان را به صورت جدی به مخاطره اندازد. یکی از منابع مهم این آلودگی در محیط زیست شهری، صدای ناشی از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه قطار در مناطق مسکونی می باشد. نیاز به گسترش حمل و نقل ریلی، شبکه راه آهن پرسرعت مسافری و باری را وارد عصر جدیدی نموده است که در نتیجه آن افزایش ارتعاشات و صدا، نارضایتی ساکنین حومه راه آهن را در پی داشتهاست و همین موضوع، اهمیت بررسی آثار آلودگی صوتی ناشی از عبور قطارها از بافت مسکونی را آشکارتر می کنید.در این پژوهش برای نمونه راه آهن یزد به عنوان یک منبع مولد آلودگی صوتی و آثار مسیر تردد قطارها بر محدوده مسکونی اطراف آن مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی اثرات آلودگی صوتی قطارها بر اختلال در خواب ، استرس و بیماری روحی و روانی،ایجاد حالت عصبی، کاهش قدرت شنوایی و اختلال در مکالمات ساکنین حریم خطور راه آهن انجام شد که به این منظور برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، تعداد 309 پرسشنامه بین ساکنین در فواصل مختلف 0-25، 25-50، 75-50، 75-100 متری از ریل قطار توزیع شد و در ادامه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که آلودگی صوتی قطارها در اختلال در خواب ، کاهشقدرت شنوایی، استرس و بی اری روحی و روانی، ایجاد حالت عصبی و اختلال در مکالمات ساکنین در فواصل مختلف مورد بررسی اثر معنی داری دارد و بیشترین میزان اثرگذاری در ساکنین فاصله 0-25 متری از ریل قطار بوده و به ترتیب با افزایش فاصله از ریل میزان این تاثیر کاهش می یابد

نویسندگان

اطهره دهقان اشکذری

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد

فرهاد نژاد کورکی

استادیار گروه محیط زیست دانشگاه یزد

احد ستوده

استادیار گروه محیط زیست دانشگاه یزد