بررسی تاثیر ستونهای سنگی بر نشست ماسه روانگرا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAUC03_032

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

یکی از عوامل خرابی سازه هایی که بر روی رسوبات سست غیرچسبنده اشباع قرار گرفته اند، وقوع پدیده روانگرایی و ایجاد نشست و گسیختگی ناشی از آن است. هنگامیکه این گونه رسوبات تحت بارهای دینامیکی قرار می گیرند در مدت زمان کوتاهی بدلیل افزایش فشار آب حفره ای، مقاومت آنها ناچیز و نزدیک به صفر می گردد کهبه این پدیده روانگرایی می گویند.لذا باید با استفاده از روشهای پیشگیرانه با این پدیده مقابله نمود. تا کنون روشهای بسیاری برای مقابله با این پدیده و اثرات مخرب ناشی از آن مانند نشست و تغییر شکلهای زیاد معرفی شدهکه در این میان استفاده از ستونهای سنگی یکی از روشهای مقرونبه صرفه و سازگار با محیط زیست در بهسازی خاک به شمار میرود.در این تحقیق تاثیر ستونهای سنگی بر نشست سطحی ماسه روانگرا با بکارگیری میزلرزه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله از آزمایشات نشان میدهند که با افزایش تعداد و قطرستونهای سنگی مقدار نشست بطور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

نویسندگان

هادی بیاتی

دانشجوی دکتری عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان،

محمدحسین باقری پور

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان،

سیدمهراب حکیم پور

کارشناس ارشد مهندسی راه آهن