ضرایب همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه عدس تحت شرایط اقلیمی شهرکرد

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 367

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPR-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه، بررسی تجزیه علیت و تشریح روابط بین اجزای عملکرد با عملکرد دان هی عدس بود. آزمایش درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. در تجزیه همبستگ یهای فنوتیپی و ژنوتیپی صفات، اکثر همبستگی های ژنوتیپی، روند مشابهی را با همبستگی های فنوتیپی نشان دادند و در اکثر موارد همبستگی های ژنوتیپیبیشتر از همبستگ یهای فنوتیپی بودند. صفت وزن 100 دانه بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت و صفات ارتفاع بوته و سپس وزن 100 دانه بیشترین همبستگی های ژنوتیپی مثبت را با عملکرد دانه در بوته نشان دادند. تجزیه علیت ضرایبهمبستگی ژنوتیپی نشان داد که صفات وزن 100 دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد گره در ساقه ی اصلی و تعداد خوشه در بوته، به ترتیب بزر گترین اثرات مثبت مستقیم را بر عملکرد دانه در بوته داشتند. بررسی ضرایب همبستگی و تجزیه علیت نشان داد که صفات وزن 100 دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد گره در ساقه ی اصلی از عوامل تعیین کننده ی مهم عملکرد دانه در بوته عدس در مواد ژنتیکی مورد بررسی بودند.

کلیدواژه ها:

اجزای عملکرد ، تجزیه علیت ، عملکرد دانه ، همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی

نویسندگان

نرگس بیطرف

دانشجوی کارشناسی ارشد

محمود خدامباشی

استادیار دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهرکرد

سعدالله هوشمند

استادیار دانشکده ی کشاورزی دانشگاه شهرکرد