شناسایی و تعیین مولفه های موثر بر بهره وری نیروی انسانی در ارتقای شغلی کارکنان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UMCONF04_155

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396

چکیده مقاله:

پژوهش با هدف شناسایی و تعیین مولفه های موثر بر بهره وری نیروی انسانی در ارتقای شغلی کارکنان در شهرداری شهرستان آبادان سال 95 انجام شد از جامعه آماری تعداد 50 نفر نمونه آماری به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد و از نوع بسته پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی از مدل آچیو توسط هرسی و گلداسمیت در سال 1980 با 26 سوال بررسی 7 مولفه بهره وری نیروی انسانی پرسشنامه ارتقای شغلی توسط نکویی مقدم، محمود و همکاران 1389 با 8 سوال توزیع گردید در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها با هفت فرضیه با استفاده از نرم افزار SPSS آزمونهای کلمگروف اسمیرنف همبستگی تحلیل رگرسیونی و ضرایب تعیین انجام گرفت که به ترتی بنتایج نشان می دهد که تمام مولفه های تحقیق دارای توزیع نرمال بوده است بین مولفه های بهره وری نیروی انسانی با ارتقای شغلی کارکنان یک همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه ها تایید می شود همچنین برآورد ضریب رگرسیونی مولف های بهره وری نیروی انسانی بر ارتقای شغلی کارکنان نمی تواند صفر باشند زیرا مقدار معناداری از سطح خاطای 0.025 دو طرفه کمتر می باشند با توجه به مقدار ضریب تعیین مدل رگرسیونی بدست آمده نتیجه می شود که مشاهده می شود که میزان سهم واریانس تغییرات یا اطلاعت کسب شده برای بیان ارتقایش غلی کارکنان توسط مولفه های بهره وری نیروی انسانی توانایی، درک شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش بازخور، اعتبار و سازگاری به ترتیب 28/4، 28/3، 0/45، 2/3، 2/26، 22/16 درصد بوده است.

نویسندگان

احمد عباسی نژاد

عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران ایران