بررسی و مدل سازی اثر ناپایداری در دمای بالا و بایاس منفی (NBTI) و تزریق حامل های پر انرژی ( HCI) در افزاره های چند گیتی نانومتری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 506

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAE-12-2_001

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله با استفاده از روش حل چند بعدی معادلات واکنش نفوذ (R-D)، مدل هایی برای پدیده ناپایداری در دمای بالا و بایاس منفی (NBTI) در یک MOSFET سه گیتی کانال پدیده تزریق حامل های پر انرژی (HCI) در یک افزاره FinFET سه گیتی توده کانال می شود. سپس نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی مقایسه شده و بستگی تغییرات توان زمان در مدل با ابعاد و شکل افزاره بررسی می شود. نتایج یه دست آمده در مقاله بیانگر این است که در افزاره های سه گیتی به علت ساختار افزاره و اثر گوشه های بدنه، تولید تله در اثر پدیده های NBTI و HCI، نسبت به افزاره های MOSFET مسطح بیشتر و طول عمر افزاره کمتر می باشد. همچنین در ادامه اثر بدنه شناور روی پدیده NBTI در یک افزاره MOSFET دو گیتی با استفاده از روش حل یک بعدی معادله پواسون در ناحیه ی وارونگی مدل می شود و با حالت وجود اتصال بدنه مقایسه می شود. نتایج حاصل با استفاده از روش حل عددی FDM تایید می شود و نتایج حاصل بیانگر این است که به علت تجمع الکترون های حاصل از تولید تله ها در اثر پدیده NBTI در بدنه شناور و اثر این الکترون ها در کاهش میدان اکسید، اثر این پدیده در افزاره های دارای بدنه شناور کم شده و طول عمر افزاره افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

ناپایداری در دمای بالا و بایاس منفی (NBTI) ، تزریق حامل های پر انرژی (HCI) ، افزاره های چند گیتی ، مدل واکنش نفوذ (R-D) ، اثر بدنه شناور ، معادله پواسون

نویسندگان

نیره قبادی

استادیار، دانشکده مهنسی برق و کامپیوتر، دانشگاه زنجان

علی افضلی کوشا

استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، تهران، ایران