بررسی عددی و تجربی رفتار صفحه های ساندویچی با هسته گرانروکشسان در برابر ضربه سرعت کم

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 547

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPST-29-1_005

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، رفتار عددی و تجربی صفحه های ساندویچی در برابر ضربه سرعت کم بادرنظرگرفتن تراکم پذیری هسته و رفتار گرانروکشسان آن بررسی می شود. رویه ها ناهمسانگرد ازجنس کامپوزیت یا همسانگرد از جنس آلومینیم فرض شده اند. شرایط مرزی در این بخش به شکل تکیه گاه های ساده و صلب است. از نرم افزار Abaqus و قابلیت های برنامه نویسی آن، شامل ایجادمستقیم فایل ورودی و اسکریپت نویسی python برای مدل سازی به روش عددی استفاده شده است. هسته سازه، رفتاری غیرخطی از نوع ابرگرانروکشسان دارد که برای مد لسازی ابرکشسانی آن از مدل ابراسفنج Ogden و برای مدل سازی رفتارگرانروکشسان آن از روش سری Pronyاستفاده شد. نوع تحلیل استفاده شده نیز دینامیکی صریح با دامنه حل مناسب درنظر گرفته شده ورفتار تابع زمان هسته به کمک مدل سری Prony ، با استفاده از روش ابداعی جدیدی مبتنی برروش اجزای محدود و آزمون ساده نفوذ شبه ایستا توسعه یافته است. با انجام آزمون های تجربی ضربه سرعت کم، نیروی حاصل از ضربه و تغییر مکان های ناشی از آن ها اندازه گیری شد. ازنتایج حاصل مشخص شد، با افزایش ضخامت هسته با خاصیت گرانروکشسان در سازه های ساندویچی، زمان برخورد افزایش و مقدار انرژی ذخیره شده در سامانه کاهش می یابد. از طرفی مقدار انرژی میرا شده در سامانه افزایش پیدا می کند. سازه ها با رویه های کامپوزیتی دارای کمترین نسبت تغییرمکان رویه بالایی به تغییرمکان رویه پایینی نسبت به سازه ها با رویه های همسانگردهستند. رفتار ضربه ای سازه ها با رویه های همسانگرد هموارتر از رویه های کامپوزیتی بوده وانرژی ویژه ذخیره شده در سازه ها با رویه های کامپوزیتی، روی تکیه گاه های مختلف، بیشتر ازرویه های آلومینیمی است.

نویسندگان

سروش صادق نژاد

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی ترموالاستیسیته

یوسف طرازجمشیدی

تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی مکانیک،

مجتبی صدیقی

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی ترموالاستیسیته

عبدالرضا اوحدی همدانی

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی ترموالاستیسیته