مقایسه اختلالات رفتاری کودکان 7تا 12 سال مراکز نگهداری شبانه روزی دولتی و خصوصی شهر تهران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 635

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-11-4_003

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: پژوهشی حاضر به منظور مقایسه اختلالات رفتاری کودکان 7 تا 12 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانهروزی دولتی و خصوصی شهر تهران انجام شده است. مواد و روشی ها: روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری مورد مطالعه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شبانهروزی دولتی و خصوصی که دارای شرایط ورود به پژوهشی بودند، از طریق پرسشی نامه ارزیابی رفتاری راتر (والدین و معلم) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSS-17 استفاده شد و یافتهها: نتایج پژوهشی نشان داد که میزان رفتار نابهنجار، ناسازگاری اجتماعی، اختلال کمبود توجه در بین کودکان ساکن در مراکز دولتی به طور معناداری با کودکانی که در مراکز خصوصی نگهداری می شدند متفاوت بود (05/P. خ). در میزان رفتارهای ضداجتماعی و بیش فعالی - پرخاشگری تفاوت معناداری مشاهده نشد(05/0P> )، مقایسه میانگین ها نیز نشان داد که کودکان بدسرپرست مراکز شبانهروزی، در مقایسه با کودکان بی سرپرست به طور معناداری اختلالی رفتاری بیشتری داشتند. (05/P 0 <). بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد مراکز خصوصی نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست موفق تر عمل بخشی از دلایل این موفقیت به شمار آیند.

کلیدواژه ها:

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، اختلالات رفتاری ، مرکز شبانه روزی دولتی و خصوصی

نویسندگان

گوهر شاد پوربافرانی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

غنچه راهب

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مصطفی اقلیما

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

عباسعلی یزدانی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی