بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحالتوسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیشبینی کوتاهمدت فروش نفت ایران به این کشور دوره زمانی 2005-1970

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 267

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DANESH-17-34_003

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

مطالعه بازار نفت و بررسی تقاضای نفت کشورهای عمده واردکننده نفت، یک نیاز عمده برای هدایت وراهبرد بازاریابی نفت در کشورهای صادرکننده نفت خام است. به طوری که تخمین تابع تقاضای کشورهایوارد کننده نفت و بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت آنها میتواند عامل مهمی در برنامهریزی و سیاست گذاری کشورهای صادر کننده برای فروش نفت باشد. ایران نیز از این امر مستثنی نیست با توجه بهاینکه ایران یکی از صادرکنندگان عمده نفت است و نفت بیشترین سهم را در صادرات داراست، پس این نیاز در ایران نیز احساس می شود و باعث شده در این زمینه کارهای متعددی انجام گیرد.لذا در این مقاله تقاضای نفت کشور هند که از خریداران عمده نف ت خام ایران میباشد به عنوان یک کشور در حالتوسعه مورد بررسی قرار میگیرد. برای این کار ابتدا متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر تقاضای نفت مو ردبررسی قرار می گیرد که این متغیرها شامل تولید ناخالص ملی، قیمت نفت خام و سهم بخش حمل و نقل و صنعت در تولید ناخالص داخلی میباشد. در این مقاله ابتدا ساختار بازار انر ژی کشور هند را بررسی نموده و سپس مدل مناسبی برای تقاضای نفت خام این کشور طراحی و پس از جمعآوری دادهها و انجام آزمون های مانایی و همجمعی تابع مذکور برآورد می گردد نتایج حاصل نشان میدهد که تمامی ضرایب علامت مورد انتظار تیوریک را دارند . کشش قیمتی 0/09 وکشش درامدی 1/08 می باشد متغیرهای صنعت، حمل ونقل و مصرف نفت دوره قبل معنادار نبودند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بختیار جواهری

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس و عضوهیات علمی دانشگاه کردستان

اسعد اله رضایی

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی