ارایه توابع توزیع تنش پارامتریک جهت تحلیل تقریبی قاب های محیطی در مقابل نیروهای زلزله

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,713

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

017_8914515822

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مطالعه پارامتریک با استفاده از آنالیز دقیق به روش سختی و با استفاده از نرم افزار90 ETABS - برای بررسی رفتار سازه های قاب محیطی تحت تاثیر بارهای جانبی انجام شده است . نحوه توزیع تنش های محوری درستونهای قابهای بال و جان و همچنین اثرات پدیده لنگی برشی مثبت و منفی در مقطع و ارتفاع سازه بررسی شده است.سازههای مورد مطالعه از نوع قاب های محیطی تک سلولی با مقطع مربع مستطیل می باشند که تحت اثر سه نوع بارگذاری جانبی)بار نقطهای در بالای سازه، بار با توزیع یکنواخت و بار با توزیع مثلثی( قرار گرفتهاند. سپس یک روش ساده جهت تحلیل تنش در اجزای قاب محیطی ارائه شده که قادراست به وسیله چند تابع ساده، نحوه توزیع تنشهای محوری وهمچنین پدیدههای لنگی برشی مثبت ومنفی را در مقطع و ارتفاع قاب های بال وجان نشان دهد .

نویسندگان

رضا رهگذر

استادیار دانشگاه مهندسی عمران-دانشگاه شهید باهنر کرمان

حامد صفاری

استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

سعید صانعی

کارشناس ارشد سازه بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان