مقایسه سطح سیتوکاین های IL-12 ،IL-10 ،IL-5 و IL-18 مترشحه از سلول های PBMC در بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی بهبود یابنده و غیر بهبود یابنده

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 584

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-16-3_001

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف : لیشمانیوز یک مشکل مهم بهداشتی در سراسر جهان از جمله کشور ما ایران می باشد . ضایعات پوستی عموماً خود بهبود یابنده اند اما اشکال غیر بهبود یابنده لیشمانیوز پوستی نیز اخیراً افزایش یافته است. القای پاسخ سلولهای نوع (T-helper type1(Th1 به مقاومت در برابر بیماری کمک می کند در حالیکه پاسخ های (T-helper type2(Th2 باعث حساسیت در برابر بیماری می شود . با ارزیابی سیتوکاین های (IL-12), (IL-10), (IL-5) و (IL-18) مترشحه از سلول های مونونوکلئر خون محیطی (PBMC) در بیماران لیشمانیوز پوستی بهبود یابنده و غیر بهبود یابنده، نقش این سیتوکاینها را در بهبود بیماران بررسی می کنیم. روش کار : سطح سیتوکاین های مترشحه از سلولهای PBMC در 60 نفر از بیماران بهبودیابنده و غیربهبودیابنده و گروه کنترل درمانگاه شماره یک آب و برق و بیمارستان قائم مشهد در سال 1385 پس از تحریک با آنتی ژن لیشمانیا ماژور و میتوژن در محیط in vitroتوسط روش الیزا و استفاده از کیت های صنعتی ارزیابی شد. نتایج: سلول های PBMC افراد بهبود یابنده IL-5؛ (52/14±65/21pg/ml) و IL-10؛ (30/19±18/73pg/ml) بیش از بیماران بهبود یافته ترشح شدند (p<0/005). همچنین دریافتیم IL-18 در بیماران غیربهبودیابنده با غلظت 433/02±225/30pg/ml به طور معنی داری بیش از افراد بهبود یافته ترشح میشود (p=0/003). نتیجه نهایی : با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که IL-12 در افراد بهبود یافته نسبت به افراد غیر بهبود یافته بیشتر ترشح می شود ولی IL-18 که باعث افزایش ترشح IL-12 و فعالیت سلول های Th1 می شود در مواقعی که ترشح IL-12 کاهش مییابد، در افراد غیر بهبودیافته بیشتر ترشح می شود و در آنها باعث القاء پاسخهای Th2و پیشرفت بیماری می شود.

نویسندگان

مسعود مهاجری

دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سیدعلی اکبر شمسیان

استادیار جهاد دانشگاهی واحد مشهد

حسین نهروانیان

استادیار بخش انگل شناسی انستیتوپاستور ایران

محمود محمودی

استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی پژوهشکده بوعلی مشهد