آقای سیدعلی اکبر شمسیان

seyed ali akbar shemsian

دانشیار انگل‌شناسی پزشکی

Researcher ID: (186445)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران