تدوین مدل ریاضی هیدرولیکی - هیدرولوژیکی مبتنی بر GIS برای شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب در حوزه آبریز امامه

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,228

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_249

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

این مقاله یک مدل ریاضی شبه دوبعدی برای شبیه سازی هیدروگراف حوزه های آبریز ارائه می دهد. مدل می توا ند با پردازش پارامترهای ژئومرفولوژیکی حوزه در محیط GIS هیدروگراف هر واقعه بارش را تولید نماید . دراین راستا ویژگی های توپوگرافی و هیدروژئومرفولوژیکی حوزه بصورت کمی در قالب رستری بعنوان نمایه های توپوگرافی تعریف می گردند. با استفاده از الگوریتم شبه دو بعدی ADEQUATE مسیر جریان هر سلول از مدل DEM حوزه تا خروجی محاسبه می گردد همچنین مقدار جریان توزیع شده هر سلول به سلولهای مجاور و در نهایت حجم کل آب تخصیصی هر سلول مشخص می گردد. حجم آب تخصیصی سلول مورد مطالعه به عنوان موج دیفیوزیو از طریق مسیر مشخص ه به خروجی می رسد مدل زمان تعادل آن را محاسبه نموده و با انجام این فرآیند برای تمام سلولهای نقشه ، یک نقشه زمانی برای حوزه ایجاد می نماید سپس اقدام به تولید خطوط ایزوکرونال نموده و با استفاده از روش معروف مدت -مساحت هیدروگراف سیل شبیه سازی می گردد. خروجی مدل با چند هیدروگراف ثبت شده حوزه امامه مقایسه گردید که نتایج حاصله موید صحت کار مدل می باشد.

نویسندگان

پرویز محمدصالحی

کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری و کارشناس شرکت مهندسین مشاور آبفن

محمود رائینی

استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی ساری

علیرضا شکوهی

استادیار گروه آبیاری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

میرخالق ضیاء تبار احمدی

استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی ساری