تحلیل نقش جو عاطفی خانواده بر خودپنداره در نوجوانان بزهکار

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 599

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TEB-3-3_001

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه جو عاطفی خانواده و خودپنداره در نوجوانان بزهکار ساکن کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز با همتایان عادی انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی- مقایسه ای است. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز و کلیه دانش آموزان دبیرستان های نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز می باشد که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. از میان جامعه مذکور دو گروه 30 نفری (مجموعاً 60 نفر) به عنوان نمونه مورد مطالعه، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن و پرسشنامه زمینه یابی ادراک خود منداگلیو و پی ریت استفاده گردید. به منظور مقایسه داده های به دست آمده از دو گروه، از روش امار توصیفی و ازمون تی مستقل استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین دو گروه از لحاظ جو عاطفی خانواده و خود پنداره تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های موجود به نظر می رسد جو عاطفی نامناسب خانواده نوجوانان بزهکار در شکل گیری خود پنداره آنها مؤثر است.

نویسندگان

عبدالزهرا نعامی

دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

بهرام پیمان نیا

مربی، روانشناسی، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران- نویسنده مسئول