بهره گیری از نور طبیعی روز درساختمان مدارس

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,891

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_068

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

در طول سالیان، نور بعنوان عنصر ی جذاب و گیرا برای انسان باقی مانده است . در معمار ی، بیشتر به توز یع نور در فضا و نحوه تاث یر آن بر افراد، اش یاء و احجام توجه شده تا ماهیت آن. اما باید توجه داشت که استفاده از نورروز در فضا و آسا یش بصر ی ساکنان فضائی از به توجهات خاص اکولوژیکی دارد . از سوئی، امروزه حفاظت محیط ز یست یکی از مسائل مهم بوده و درا ین رابطه، کاهش مصرف انرژ ی در ساختمانها بصورت یک ضرورت و اولو یت مطرح میشود. درپی ا ین اتفاق نظر عمومی که مرتبط با مفاهیم توسعه پا یدار است، توجه به نور روز و نظارت بر تابش خورشید ازطریق سامانه -های روزن گز ینی (طرز قرارگ یری روزن و پنجره ) در ساختمان که باعث صرفه جو یی در مصرف انرژی و افزا یش کارا یی بنا، افزا یش سطح سلامت جسمی و روحی انسان و درنت یجه ارتقاء کا رایی او میشود، از اهمیت خاصی برخوردار است . این مقاله در راستا ی اهداف توسعه پا یدار و باتوجه به اهمیت توجه به سلامت جسمی و روحی کودکان، اهم یت ارتقاء کیفیت آموزش و بالا بردن کارا یی دانش آموزان، ناکارآمدی ساختمانها ی کشور، بحران جهانی انرژ ی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از مصرف آن در ساختمان، به بررسی تاثیر نور طب یعی روز بر کارا یی دانش آموزان و ساختمان مدارس پرداخته، اصول بهره گیری مناسب از نور روز را بیان میکند.

کلیدواژه ها:

نور روز ، کارایی ، صرفه جویی در انرژی

نویسندگان

شهناز پورناصری

دانشجوی دکتری معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

مجید مفیدی شمیرانی

Ph.D., Ma.U.D., Ma. Arch., Sp./Energy