ارائه مدل مبتنی بر فناوری اطلاعات و عوامل سازمانی در برانگیختن کارکنان در تسهیم دانش

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 627

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMDM01_072

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

چکیده مقاله:

عوامل کلیدی فنی و اجتماعی تاثیرگذار بر انگیزه تسهیم دانش کم و بیش در شرایطی متفاوت توسط محققین در سازمانها و زمانهایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است،اما در این پایان نامه سعی شده است از بین عوامل متعدد،عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواما انگیزه و تسهیمدانش شوند.با توجه به موضوع تحقیق،بررسی تاثیر تمامی عوامل فنی و اجتماعی بر روی انگیزه تسهیم دانش کاری بس دشوار و زمان بر می باشدکهبا مطالعه و بررسی تحقیقات متعدد،از بین تعداد زیادی از عوامل،پنج عامل که با عوامل موفقیت و افرایش انگیزه و تسهیم دانش مشترک می باشند را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق انتخاب کرده و تاثیر آنها را بر افزایش انگیزه تسهیم دانش به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق بررسی شده است.پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان،پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید.باانجام تحلیل آماری بر روی داده های جمع آوری شده،مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به صورت تک تک و بدونتعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد،تمامی پنج عامل فنی و اجتماعی تاثیر مثبتی بر افزایش انگیزه و تسهیم دانش دارند،اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل فنی و اجتماعی با یکدیگر ، و تاثیر تواما متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار می گیرد، سه عامل استراتژی و سیسستهای دانش محور،مدیریت منابع انسانی و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات باعث افزایش تواما انگیزه و تسهیم دانش می شود.

کلیدواژه ها:

عوامل کلیدی فنی و اجتماعی ، تسهیم دانش ، انگیزش

نویسندگان

پیام خداقلی

گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

رضا سمیع زاده

گروه مدیریت،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران