پتانسیل کاهش مصرف سوخت در ساختمان های اداری

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,055

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB05_038

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1384

چکیده مقاله:

محدودیت منابع انرژی فسیلی موجود در جهان و ماهیت غیرقابل پیشبینی تولید و مصرف انرژی در جهان آینده باعث توجّه جهانی به بحث کاهش مصرف سوخت شد هاست. بخش ساختمان از مصرفکنندگان عمدۀ انرژی در کشورها است. در بین ساختمان های موجود، ساختمانهای اداری و آموزشی به علّت حجم بالای مصرف روزانۀ انواع انرژی، از جمله پرمصرفترین بخشهای کشور است. در راستای کاهش مصرف انرژی در ساختمان، مهمترین مسأله اقتصاد یبودن روشهای بهینهسازی در ساختمان است، بهگون های که اگر هزینۀ اولیۀ تغییرات ساختمان و بهبود عایقکاری در آن و استفاده از وسایل کنترلکننده در مدّت نسبتاً کوتاهی با سود اقتصادی حاصل از بهینهسازی جایگزین نشود کاهش مصرف سوخت هم عملاً امکان پذیر نخواهدبود. در این زمینه ارائۀ ارقام مربوط به کاهش هزینه ها در صورت بهین هسازی مصرف باعث تغییر نگرش مصر فکننده خواهد شد. در این مقاله یکی از روشهای بهینه سازی مصرف سوخت در یکی از ساختمان های آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان ب هعنوان یک نمونۀ آماری مورد بررسی قرار گرفته است در نهایت با استفاده از قیمت فعلی فرآوردههای نفتی، سود حاصل از بهینه سازی و زمان بازگشت هزینه تعویض پنجره و لوله کشی ساختمان به دست می آید و توجیه اقتصادی این روشها در صورت مشارکت بخش دولتی اثبات میشود.

کلیدواژه ها:

کاهش مصرف سوخت ، ساختمان های عمومی و دولتی ، پنجره دوجداره