ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با سازمان یادگیرنده در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 537

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-23-3_003

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: شناخت متغیرهای جمعیت شناختی بستر مناسبی را جهت برنامه ریزی برای افزایش و بهبود یادگیرندگی سازمانی به منظور ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و درمانی فراهم می آورد. این مطالعه ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی با سازمانیادگیرنده در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی همدان را بررسی می کند. روش کار: مطالعه ای توصیفی مقطعی با استفاده از پرسشنامه بر روی 722 نفر از پرستاران بخشهای مراقبت ویژه مراکزآموزشی و درمانی همدان در سال 3131 انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سازمان یادگیرنده 31 سوالی مارسیک و واتکینز بود. داده ها پس از گردآوری و ورود به رایانه با نرم افزار SPSS/18 و استفاده از آزمون پیرسون و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردید نتیجه نهایی: نمره سازمان یادگیرنده در سطح متوسط برای بخش های مراقبت ویژه مناسب نمی باشد و مدیران مراکز آموزشی و درمانی باید موجبات بهبود و افزایش نمره سازمان یادگیرنده را به منظور افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه فراهم آورند

نویسندگان

علی بیکمرادی

دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

جواد فردمال

دانشیار، دانشکده بهداشت همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

یوسف ترابی

کارشناس ارشد دانشکده پرستاری و مامایی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران