بررسی تاثیر آموزش مراقبت در منزل بر کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت شهر همدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 685

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-22-3_003

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از چالش های بیماران دیابتی یادگیری کنترل قندخون می باشد. آموزش به بیمار در منزل موجب افزایش توانایی بیماران برای انجام مراقبت از خود می شود. لذا مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر آموزش مراقبت در منزل بر کنترل قند خونبیماران دیابتی نوع دو انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده، در 06 بیمار دیابتی نوع دو انجام شد. نمونه ها به روش بلوکجایگشتی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. مداخله آموزشی به روش بازدید منزل، در سه جلسه 06 دقیقه ای بصورت چهره به چهره انجام شد. قبل و سه ماه پس از مداخله، داده ها با استفاده از پرسشنامه و چک لیست جمع آوری شدند.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS/20 و از آمار توصیفی و آزمون های آماری کای دو، فیشر و تی زوج شده و آنالیز کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که پس از آموزش مراقبت در منزل، قند پلاسمای خون وریدی ناشتای بیماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل از نظر آماری اختلاف معنی داری داردp<0/05 نتیجه نهایی: آموزش مراقبت در منزل در بیماران دیابتی موجب تداوم رفتارهای مراقبت از خود و کنترل قند خون آنها می شود. اعضای خانواده می توانند یاور بیماران در اجرای برنامه های مراقبت از خود در منزل و عاملی جهت تقویت توانایی های آنان باشند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

افسر امیدی

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

فرزانه میری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

مسعود خداویسی

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

منوچهر کرمی

استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران