فرسودگی شغلی کارکنان فوریت های پزشکی استان همدان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 630

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NMJ-20-2_001

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف : از آنجا که دراکثر شرایط اضطراری، کارکنان خدمات اورژانس اولین افرادی هستند که حضور می یابند، شناسایی خطر فرسودگی شغلی آنان بسیار اهمیت دارد . به همین لحاظ انجام پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان فرسودگی شغلیکارکنان عملیاتی مراکز خدمات اورژانس استان همدان ضرورت یافت. روش کار : در پژوهش توصیفی -مقطعی حاضر، کلیه ی کارکنان عملیاتی مراکز فوریت های پزشکی استان همدان دارای معیارهای ورود به مطالعه دعوت شدند . 110 نفر ابزار پژوهش که حاوی دو قسمت، مشخصات فردی و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بود، تکمیل نمودند .. اعتبار محتوا و صوری ابزار تایید و میزانr =0/88 حاصل از آزمون -بازآزمون و آلفای کرونباخ 0/84 نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه بودنتیجه نهایی : وجود فرسودگی شغلی در کارکنان عملیاتی فوریت های پزشکی استان همدان می تواند زنگ خطری برای مدی ران و مسئولان خدمات اورژانس در استان همدان و احتمالاً در سایر استانها در ایران تلقی شود

کلیدواژه ها:

استان همدان ، فرسودگی شغلی ، کارکنان فوریت های پزشکی

نویسندگان

مهناز خطیبان

استادیار گروه پرستاری داخلی جراحی و عضو مرکز تحقیقات مادر و کودک دانشگاه علوم پزشکی همدان

صبور حسینی

کارشناس ارشد مراقبت های ویژه پرستاری ، بیمارستان قدس پاوه ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

علی بیکمرادی

استادیار گروه پرستاری داخلی جراحی عضو مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل دانشگاه علوم پزشکی همدان

قدرت الله روشنایی

استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان