ارائه روشی جهت تعیین ملاکهای سختی وزیان آوری مشاغل مختلف

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,484

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSP02_39

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1384

چکیده مقاله:

نیروی انسانی ماهر مهمترین فاکتور در عرصه کار وصنعت میباشد.لذا حفظ وصیانت ازآنها ازاهمیت بالایی برخوردار است. بیماریهای شغلی بیماریهایی هستند که بعلت شرایط محیط کار ایجاد میشوند.این بیماریها دوخصیصه دارند :قابل پیشگیری هستند ودرصورت ابتلا درمان سخت واغلب غیرقابل درمان میباشند؛لذا بابررسی شرایط محیط کار سعی درپیشگیری ازابتلا به اینگونه بیماریها میشود. ((R1&6) یکی ازراه های مناسب دراین جهت شناسایی مشاغلی است که بواسطه وجود عوامل آلاینده به میزان بالاتر ازحدمجازبعنوان شغل غیرایمن ،سخت وزیان آور شناخته شده تادرنهایت باانجام راهکارهای مناسب بتوان ازبروزعوارض ناشی از کار درچنین مشاغلی جلوگیری کرد.سالیانه سازمانهای مختلف بابت بازنشستگی پیش ازموعد نیروهای خود دچارضرروزیان مادی ومعنوی میگردند که با ادامه این روند میتواند سبب ورشکستگی سازمانهاگردد. با تعیین مشاغل سخت وزیان آورمیتوان بابرنامه ریزی صحیح واختصاص بودجه بهسازی لازم رادرالویت قرار داد وبااین کار از پرداخت غرامت وحق بازنشستگی پیش ازموعد جلوگیری نمود. شناسایی مشاغل سخت و زیان آورنیاز به تعیین ملاکهایی دارد که درصورت شامل بودن یک یا چندمورد از آن ملاکها درمورد آن شغل تصمیم گیری خواهد شد.درتعیین این ملاکها دونکته اساسی بایدمدنظر قرارگیرد: 1) ملاکهای پیشنهادی بایدمطابق با استانداردهای بین المللی باشد (R1&3&6) اصولا عوامل زیان آور در هر محیط کاری به عو امل زیر تقسیم بندی می گردند : عو امل فیزیکی،عو امل شیمیایی ،عو امل بیولوژیکی عوامل روانی وشیفت کار ی ،عوامل ارگونومیکی (R7) هرچند در بررسی مراجع معتبر عوامل دیگری نظیر بارکاری واحتمال بروز حادثه نیز تلویحا بطور ترکیب با عوامل فوق الذکر ویا بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرن د. لازم به ذکر است که هر یک از عوامل اصلی زیان آوری ذکرشده به زیر گروه های مربو طه تقسیم می شوند که با توجه به مشخص بودن حد آستانه مجاز یا TLV در مورد هریک از آنها می توانند ملاک خوبی برای شناسایی نهایی زیان آور بودن یک شغل باشند (R5&3)

کلیدواژه ها:

سختی و زیان آوری مشاغل ، شغل غیر ایمن ، بازنشستگی پیش از موعد ، عوامل زیان آور

نویسندگان

ایرج محمدفام

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و دکترای محیط زیست

پیمان حاجی میرصادقی

پزشک متخصص طب کارو بیماریهای شغلی

حسین رحیمی

پزشک دوره دیده طب کار