ویژگیهای سنگ چینهای سازند جهرم در سه برش از زیرپهنه فارس داخلی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 793

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI19_145

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

چکیده مقاله:

ویژگیهای سنگچینهای سازند کربناتی جهرم در سه مقطع چینهشناسی تنگ گلوبراق، تنگ آب (برش نمونه) و تنگ نیمباشی در استان فارس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برشهای تنگ گلوبراق و تنگ-آب در یال شمالی تاقدیس جهرمو برش تنگ نیمباشی در یال شمالی تاقدیس تودج در زیرپهنه فارس داخلی واقع گردیدهاند. برش تنگ گلوبراق به ضخامت 667/5 متر شامل: کنگلومرا، آهک، آهک ما رنی، آهک مارنی قلوهای، آهک دولومیتی و دولومیت با لایه بندی متوسط تا بسیارضخیم، برش تنگ آب با ضخامت 450 متر مشتمل بر: کنگلومرا، آهک، آهک مارنی، آهک مارنی قلوهای،آهک دولومیتی و دولومیت با لایه بندی نازک تا بسیارضخیم و برش تنگ نیمباشی با ضخامت 628 متر حاوی: آهک، آهک مارنی، آهک مارنی قلوه ای، آهک دولومیتی و دولومیت با لایه بندی بسیار نازک تا بسیارضخیم میباشد. مقایسه بین سه مقطع چینه شناسی مورد نظر نشان داد که سازند جهرم در برش تنگ گلوبراق بیشترین ضخامت را بین این سه برش داشته و براساس بررسیهای سنگ شناسی صورت گرفته، بیشترین تأثیر فرآیند دولومیتی شدن روی این مقطع بوده است و شباهت بیشتری را از نظر نوع مرزهای زیرین و زبرین نسبت به برش تنگ نیم باشی، به برش نمونه سازند جهرم از خود نشان میدهد.

نویسندگان

فردیس قناعت پیشه

دانشجوی کارشناسی ارشد چینهنگاری و دیرینهشناسی، دانشگاه بیرجند

احمدرضا خزاعی

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

رضا صادقی

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور

غلامرضا میراب شبستری

عضو هیات علمی گروه زمینشناسی، دانشگاه بیرجند