بررسی تطبیقی شعر زهد در شعر سنایی و ابن الرومی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 819

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLCS01_200

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

چکیده مقاله:

زهد یکی از موضوعات ادبی به حساب میآید که دارای مفهوم دینی و اخلاقی می باشد و به معنی اعتدالو میانه روی و عدم زیاده روی در بهره براری از تمتعات دنیوی می باشد و به سبب نقش سازندهای کهزهد در زندگی و جامعه دارد، بسیاری از شعراء به این موضوع در آثار خود روی آورده اند، از جملهسنایی غزنوی و ابن الرومی. با این تفاوت که سنایی در این فن سرآمد است ولی ابن الرومی در این فنناشناخته و مجهول. سنایی زاهد بود وزهد را در زندگی خود تجربه کرده بود و آنگاه این مضامین وتجربیات زهدی خود را در اشعار خود توسعه داده است. ابن الرومی زاهد نبوده و این نوع از مسلکزندگی را در زندگی خود تجربه نکرده است ولی در اشعارش از زهد و زاهدان به سبب شرایط زندگیخود یاد می کند. این نوع اشعار در آثار او محدود است و همین اشعار محدود را از روی دلبستگی واعتقاد سروده است. با این حال در اشعار زهدی دو شاعر مضامین و مفاهیم مشترکی دیده می شود وهمچنین شاهد دید مشترکی از دوشاعر در مورد مرگ، دنیا، انتقاد از ابناء زمانه ... در آثار این دوشاعر هستیم.