بررسی ابعاد پداگوژیکی اسلامی کردن برنامه های درسی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 614

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSR-2-10_003

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1395

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، تعیین ابعاد پداگوژیکی اسلامی کردن برنامه های درسی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. سوال کلی پژوهش عبارت است از: ابعاد و مولفه های اصلی پداگوژی نظام برنامه درسی اسلامی کدامند و چه مدلی را می توان برای اسلامی کردن نظام برنامه های درسی - دانشگاهی ارائه کرد؟ جامعه آماری این پژوهش را کلیه ا حوزه و اساتید دانشگاه های اصفهان در حوزه علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی در سال تحصیلی 1389-1390 تشکیل داده اند. در مجموع، تعداد 165 نفر برای تحقیق انتخاب شدند. برای تامین روایی مدل از روایی صوری (استفاده از نظرات تعدادی از متخصصان برای اظهار نظر پیرامون شکل ظاهری پرسشنامه)، روایی محتوایی (استفاده از نظرات متخصصان برای اظهار نظر درباره انطباق پرسشنامه با اهداف پژوهش)، و روایی سازه (برای تعیین میزان انطباق پرسشنامه با سازه های تبیینی نظریه های مورد استفاده)، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار (آزمون T تک نمونه ای) و نیز آزمون تحلیل عامل جهت استخراج عوامل موجود مولفه های اصلی پرسشنامه ارزیابی مدل پیشنهادی استفاده شده است. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که زیر مولفه های ابعاد پداگوژی اسلامی کردن برنامه های درسی عبارتند از فلسفه و اهداف مدل (با ارزش ویژه 3/453)، مبانی نظر مدل (با ارزش ویژه 3/786)، چارچوب ادراکی مدل پیشنهادی با زیر مولفه های ارزش های یادگیری در نظام دینی اسلامی (ارزش ویژه 4/348)، پژوهش محوری بر اساس منابع اسلامی (ارزش ویژه 4/674)، نهادینه سازی عادات و رفتارهای انسان گرایانه (ارزش ویژه 4/012)، بومی سازی تئوری های برنامه های درسی بر اساس منابع اسلامی (ارزش ویژه 3.593)، رویکرد صلاحیت مداری (ارزش ویژه 3/328)، ایجاد وحدت بر اساس تعالیم اسلامی، تقویت روح معنوی (ارزش ویژه 4/243)، تقویت قوه تفکر و تعقل فراگیران (ارزش ویژه 4/268)، توسعه مسوولیت پذیری فراگیران (ارزش ویژه 3/.568)، مراحل اجرایی مدل پیشنهادی (ارزش ویژه 4/754)، نظام ارزشیابی از مدل پیشنهادی (ارزش ویژه 4.234). در نهایت مدل پیشنهادی پژوهش با (ارزش ویژه 4/963)، مقدار t=2/743 و سطح P<0/001 معنادار است و مورد تایید بالاتر از سطح متوسط از نظر پاسخ گویان قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

پداگوژی ، اسلامی کردن برنامه های درسی ، علوم انسانی

نویسندگان

فرهاد شفیع پور مطلق

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات،ایران

مریم تدین

مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میمه، میمه، ایران