بررسی جامعهشناختی گرایش به نزاع جمعی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 757

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACHCONF01_111

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

از آنجاییکه نزاع جمعی ازمسائل جدی کشور ماست، تحقیق پیرامون این مسئله اهمیتی بنیادی دارد. استان لرستان یکی از استانهایی است که بهشدت با این مسئله روبهرو است و شهرستان خرمآباد رتبه اول را دراینباره دارد. در این پایاننامه مسئله گرایش به نزاع جمعی در روستاهای شهرستانخرمآباد بررسیشدهاست. در قسمت نظری با استدلال تئوریک و رد نظریهها، با بکارگیری سه نظریه گرایش به هویت جمعی، احساس محرومیت نسبی ونظریه انتخاب عقلانی چارچوب نظری تحقیق فرموله گردید. با معرفی روستاهای ماسور و دارایی )نمونه پرنزاع( بهرامی و حسنآباد )نمونه کمنزاع( از سوی استانداری لرستان، جامعه آماری مشخص گردید. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه میباشد. 631 پرسشنامه در نمونه کمنزاع و 676 مورد در نمونه پرنزاع بین مردان 61 سال به بالا تکمیل گردید. با توجه به یافتههای بهدستآمده، بهطورکلی رابطه بین متغیرهایخویشاوندگرایی و رضایت از سازوکار قانونی با میزان گرایش به نزاع جمعی تاییدگردید. درحالیکه بین میزان احساس محرومیت نسبی و میزان گرایشبه نزاع جمعی رابطه معناداری وجودنداشت. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشانمیدهد که در نمونه کمنزاع مدل نظری 60 درصد از گرایش پاسخگویان به نزاع جمعی را تبیینمیکند. این میزان در نمونه پرنزاع 61 و در کل نمونه تحقیق 1 درصد میباشد. بهعبارتی 91 از درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای دیگری که در تحقیق بررسینشده تبیینگردیدهاست. در نمونه پرنزاع که میزان بیشتری از واریانس گرایش به نزاع جمعی تبیینشده، متغیرخویشاوندگرایی بیشترین سهم را دارد.

کلیدواژه ها:

گرایش به نزاع جمعی ، خویشاوندگرایی ، احساس محرومیت نسبی ، انتخاب عقلانی ، رضایت از سازوکار قانونی

نویسندگان

روح الله گلمرادی

نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی

محمدعلی خلیلی اردکانی

استادیار گروه جامعهشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

علی ساعی

استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • تریاندیس، هری چارا لامبوس (1378)؛ فرهنگ و رفتار اجتماعی، مترجم: ...
 • جوادی یگانه، محمدرضا (1387) «رویکرد جامعه‌شناسانه نظریه انتخاب عقلانی»، راهبرد ...
 • درویش‌ملا، محمدحسین (1386)؛ رویکرد روان‌شناختی اجتماعی به محرومیت نسبی: مطالعه ...
 • ربانی، رسول، محمد عباس‌زاده و جواد نظری (1388)«بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی ...
 • روشه، گی (1375)؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی: سازمان اجتماعی، مترجم: ...
 • ساعی، علی، مریم زارعیان و ابراهیم خدایی (1392) «تحلیل فازی ...
 • ساعی، علی و تینا روشن (1389) «تحلیل درک کیفیت حکمرانی ... [مقاله ژورنالی]
 • ساعی، علی (1386)؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت ...
 • صالحی امیری، سیدرضا (1385)؛ مدیریت منازعات قومی در ایران، تهران: ...
 • عبداللهی، محمد و مسعود چلبی (1373)؛ طرح توصیف و تبیین ...
 • عشایری، طاها (1391)؛ مطالعه‌ی جامعه‌شناختی عوامل موثر بر شکل‌گیری نزاع ...
 • میرفردی، اصغر، سیروس احمدی و آسیه صادق‌نیا (1390)«میزان گرایش به ...
 • نایبی، هوشنگ و جسورخواجه، تقی (1388)، «ریشه‌یابی نزاع‌های دسته‌جمعی (روستاهای ...
 • Audu, D. Sunday (2013)" Conflicts among Farmers and Pastoralists in ...
 • Goertz, _ & Mahoney James (20 12) A Tale of ...
 • Ofuoku, A. U. and B. I. Isife (2009)" Causes, effects ...
 • Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979). An Integrative Theory ...
 • نمایش کامل مراجع