اثر برخی از تیمارهای کودی و هورمونی همراه با سرمادهی در رشد نهال های پایه های عمده پسته

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 803

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAPI01_098

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

منظور بررسی اثر تیمارهای کودی و هورمونی همراه با سرمادهی با رشد نهالهای پسته، این تحقیق در سال 1389 انجام گرفت برای بررسی تأثیر مواد مغذی و اثر سرمادهی در روی نهالها، تأثیر عوامل مختلف بر روی وزن تر و خشک ریشه، ساقه، برگ و اندازه گیری عناصر غذایی برگ، تعداد برگ، طول نهال، قطر نهال و مساحت برگ آزمایشی با چهار تیمار سرمایی در سه سطح 10 روز 20روز 30 روز و50 روز و محلول پاشی با جیبرلین و بنزیل آدنین در دو سطح 0،100،500 میلی گرم بر لیتر و عوامل کودی بر روی دو رقم اکبری و احمدآقایی تیمار سرمایی و دو رقم اکبری و کله قوچی تیمار تغذیه صورت گرفت. در شرایط گلخانه با محلول پاشی در مرحله سه برگی شدن نهالها به صورت طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای مختلف اثرات متفاوتی بر روی وزن تر و خشک برگ، ساقه، ریشه و مساحت برگ، تعدادبرگ، طول نهال، قطر نهال داشتند. بطوریکه تیمار سرمایی باعث افزایش سرعت جوانه زنی بذر، قطر نهال، تعداد برگ و طول نهال شده است. تیمارهای هورمونی و کودی باعث افزایش غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم شده اند. تعداد روز چینه سرمایی بر روی وزن خشک و تر برگ، ساقه و ریشه تأثیر معنی داری داشته اند. پس از تجزیه برگی تیمارهای حاوی هورمون و کودی در میزان غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، وزن تر و خشک برگ، ساقه، ریشه ، مساحت برگ، قطر نهال، طول نهال و تعداد برگ بیشتر بود

نویسندگان

فرزانه السادات مهدوی اناری

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

حسین حکم آبادی

عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان