بررسی جامعه شناختی گرایش به نزاع جمعی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 725

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRBS01_217

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

از آنجاییکه نزاع جمعی ازمسائل جدی کشور ماست، تحقیق پیرامون این مسئله اهمیتی بنیادی دارد. استان لرستان یکی از استان هایی است کهبهشدت با این مسئله روبهرو است و شهرستان خرمآباد رتبه اول را دراین باره دارد. در این پایان نامه مسئله گرایش به نزاع جمعی درروستاهای شهرستان خرم آباد بررسی شده است. در قسمت نظری با استدلالتئوریک و رد نظریه ها، با بکارگیری سه نظریه گرایش به هویت جمعی، احساس محرومیت نسبی و نظریه انتخاب عقلانی چارچوب نظری تحقیق فرمولهگردید. با معرفی روستاهای ماسور و دارایی (نمونه پرنزاع) بهرامی و حسن آباد (نمونه کم نزاع) از سوی استانداری لرستان، جامعه آماری مشخصگردید. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. 631 پرسشنامه در نمونه کم نزاع و 171 مورد در نمونه پرنزاع بین مردان18 سال به بالا تکمیل گردید. با توجه به یافته های به دست آمده، به طورکلی رابطه بین متغیرهای خویشاوندگرایی و رضایت از سازوکارقانونی با میزان گرایش به نزاع جمعی تاییدگردید. درحالیکه بین میزان احساس محرومیت نسبی و میزان گرایش به نزاع جمعی رابطه معناداریوجودنداشت. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که در نمونه کم نزاع مدل نظری 10 درصد از گرایش پاسخگویان به نزاع جمعی را تبیین می کند.این میزان در نمونه پرنزاع 12 و در کل نمونه تحقیق 8 درصد می باشد. به عبارتی 92 از درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای دیگریکه در تحقیق بررسی نشده تبیین گردیده است. در نمونه پرنزاع که میزان بیشتری از واریانس گرایش به نزاع جمعی تبیین شده، متغیرخویشاوندگراییبیشترین سهم را دارد.

کلیدواژه ها:

گرایش به نزاع جمعی ، خویشاوندگرایی ، احساس محرومیت نسبی ، انتخاب عقلانی ، رضایت از سازوکار قانونی

نویسندگان

روح الله گلمرادی

دانشجوی دکتری جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی -نویسنده مسئول

محمدعلی خلیلی اردکانی

استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

علی ساعی

استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • تریا ند یس، هری چا ر ا لامبو س، 1378، ...
 • ر ا هبر د فر هنگ، شما ر ه سوم، ...
 • حا جیا نی، ا بر ا هیم، 1911، جا معه ...
 • مطا لعه مو ر د ی جو ا نا ن ...
 • ربا نی، رسو ل و همکا ر ان، 88 13، ...
 • ر و شه، گی، 1375، مقدمه ا ی بر جا ...
 • سا عی، علی و همکا ر ان، 1931، تحلیل فا ...
 • چها ر د هم، شما ر ه د وم، تا ...
 • سا عی، علی ر و شن، تینا، 1913، تحلیل د ...
 • علی، 1386، ر و ش تحقیق د ر علوم ا ...
 • ا میری، سید رضا، 1911، مد یریت منا ز عا ...
 • ا جتما عی)، تهر ان : ا نتشا ر ا ...
 • د ینی، معرفت، بها ر 1387، شما ر ه د ...
 • عبد ا للهی، محمد، چلبی، مسعو د، 1373، طرح تو ...
 • نا یبی، هو شنگ، جسو رخو ا جه، تقی، 1388، ...
 • 9 13، مطا لعه ی جا معه شنا ختی عو ...
 • Audu, D. Sunday. (2013). Conflicts among Farmers and Pastoralist in ...
 • Goertz, G. and Mahoney James. (2012) A Tale of Two ...
 • Ofuoku, A. U. and B. I. Isife (2009). Causes, effects ...
 • نمایش کامل مراجع