بررسی کارآمدی گردش شغلی و رابطه آن با اعتمادسازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی مطالعه موردی: کارکنان شرکت آبفای شیراز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 598

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMCONF01_138

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در این پژوهش هدف بررسی کارآمدی گردش شغلی و رابطه آن با متغیرهای اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت آبفای شیراز است. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعهی آماری تمام کارکنان اداره آبفا که 151 نفربودند در نظر گرفته شد و از روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از چهار پرسشنامهی کارآمدی گردش شغلی، اعتماد سازمانی )مایر و داویز، 1995 (، عدالت سازمانی )نیهوف و مورمن، 1993 ( و رضایت شغلی )مینه سوتا، 2111 ( استفاده شده است. روایی پرسشنامهها طبق نظر تعدادی از صاحبنظران تأیید شد وبا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامهی کارآمدی گردش شغلی0/81 و پرسشنامههای اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی به ترتیب0/89و0/83و0/87 محاسبه شد و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمونt و آزمون تحلیل رگرسیون، اطلاعات پرسشنامهها تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین کارآمدی گردش شغلی با اعتماد سازمانی و مؤلفههای آن رابطه معناداری و مثبتی وجود دارد، بین کارآمدی گردش شغلی با عدالت سازمانی و مؤلفههای آن نیز رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد. کارآمدی گردش شغلی با رضایت شغلی نیز رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نشان از آن دارد که، متغیر عدالت سازمانی 18/5 درصد از کارایی گردش شغلی ، اعتمادسازمانی و رضایت شغلی نیز به ترتیب 15/6و13/6 درصد از متغیر کارایی گردش شغلی کارکنان را تبیین میکند.

نویسندگان

علیرضا موغلی

استاد، پیام نور شیراز:

پاملا محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور شیراز:

نسرین افتخاری

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور شیراز:

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آبراهام.ک.کورمن، روان شناسی صنعتی _ سازمانی، ترجمه حسین شکرکن، تهران، ...
 • استوارت ازکمپ، روان شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، مشهد، ...
 • بروس ای.شرتزر، بررسی و برنامه ریزی زندگی شغلی، ترجمه زندی ...
 • توسلی، غلام عباس، جامعه شناسی کار و شغل، تهران، سمت، ...
 • زارع دیسفانی، امیر عباس(1387)، تاثیر جابجایی بر رضایت شغلی و ...
 • زوردمن، ژنو یو، ال. (1378).« آیا گردش شغلی برای واحد ...
 • سعادت. (1387)، مدیریت منابع انسانی، تهران، سمت. ...
 • سفیری، خدیجه _ (1377)، جامعه شناسی اشتغال زنان، تبیان، ص ...
 • شاه حیدری پور، رضوان. (1389)، بررسی رابطه عدالت سازمانی و ...
 • شفیع آبادی، عبدالله. (1370)، راهنمایی تحصیلی و شغلی، مرکزچاپ وانتشارات ...
 • شفیعی، علی.(1390)، بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و بهره وری ...
 • جورج وجونز، رفتارسازمانی، 1999، ص 78 ...
 • عبدالله زاده، مجید.(1386)، بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی _ ...
 • فرهنگ، ابوالقاسم .سیادت، سیدعلی .هویدا رضا و مولوی، حسین. (1390)، ...
 • کرد تمینی، بهمن و کوهی، ملیحه. (1390). بررسی رابطه تعهد ...
 • محسنی تبریزی، علیرضا. (1388)، عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان ...
 • محمدزاده، عباس و آرمن مهروژان، رفتار سازمانی نگرش اقتضایی، انتشارات ...
 • میرسپاسی، ناصر، (1382)، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، تهران، ...
 • میرسپاسی، ناصر، (1371)، لزوم تقویت مهارت های مدیریت، فصلنامه مطالعات ...
 • میرکمالی، محمد، (1385)، آموزش ضمن خدمت اساسی ترین عامل بهسازی ...
 • نادی، محمدعلی. مشفقی نزهت الزمان، سیادت، سیدعلی. (1388)، رابطه بین ...
 • Anderson, D. M., Shinew, K.J.(2003), Gender Equity in the Context ...
 • Dennis, R. S. (2004); Servant Leadership Theory: Assessment Eberlin, Richard, ...
 • multi- dimensionad study of trust in organization, " Journal of ...
 • Greenberg, J(1987)., A taxonomy of organizational justice theories, Academy of, ...
 • Hellriegel. Don & Woodman. _ Richard, Organizational Behaviort (South _ ...
 • Joy, V.1, Witt, L.A.(1992), Delay of gratification as a moderator ...
 • Kuijer, P. Paul F. M., Vries, Wiebe H. K. de, ...
 • Lambert , Eric .(2003). "The Impact of Organizational Justice On ...
 • Leap. L. Terry & Crion. D. Michael, Personal / Human ...
 • Olorunsola, Richard(2000), Job rotation in academic libraries: the situation in ...
 • Origo, Federica and Pagani, Laura (2008), "Workplace flexibility and job ...
 • Pillai, R., Williams, E.S., & Tan, J.J. (2004). Are The ...
 • Poole, W.L. (2007), Organizational justice as a framework for understanding ...
 • Riikka, E., Kirsimarja, B. and Kaisu, P. (2008). The role ...
 • Veeton, E. and K. S. Cameron(2003); Empowerment, and Delegation of ...
 • نمایش کامل مراجع