بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان سمنهای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 423

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRMCONF01_074

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبریتحولآفرین 1 و تعهدسازمانی 2 کارکنان سازمانهای مردم نهاد مبارزه با موادمخدر و اعتیاد بوده است.در این پژوهش سبک رهبریتحولآفرین به عنوان متغیر مستقل و تعهدسازمانی به عنوان متغیروابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری شامل کارکنان 131 سازمان مردم نهاد در امر مباره با موادمخدر در سطح استان تهران اعم از کارمندان،خدمتگذاران، مدیران و سرپرستان کمپها و مراکز پیشگیری و دفاتر مرکزی بود نمونه آماری در زمان انجام تحقیق تعداد 383 نفر بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه چندعاملی رهبری سبک رهبری تحولآفرین)باس و آوولیو( و پرسشنامه استاندارد تعهدسازمانی )مییر وآلن( بوده است. روایی ابزار اندازهگیری در مرحله اول از روش روایی محتوایی و سپس با آزمون مجدد مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت و پایایی آن با توجه به آلفایکرونباخ محاسبه شده در حد مطلوبی ارزیابی شده است. با توجه به نرمال بودن دادهها)که از طریق آزمون گالموگروف– اسمیرنوف به دست آمد( و تجزیه و تحلیل دادهها)از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون( مشخص شد که بین سبک رهبریتحولآفرین و شاخصهای آن )ملاحظات فردی ،تحریک فکری،انگیزشالهامی و نفوذ یا اثرگذاریآرمانی( و تعهدسازمانی وشاخصهای آن )تعهدعاطفی،تعهدمستمر و تعهد هنجاری( همبستگی مثبت و معنیداری برقرار است.در نهایت، نتایج حاصل ازاین پژوهش با نتایج پژوهشهای پیشین مقایسه و به لحاظ نظری مورد تفسیر قرار گرفت، و پیشنهاداتی نیز برای بهبود سبک رهبریتحولآفرین و در نتیجه بهبود سطح تعهدسازمانی ارائه گردید.نتیجه کلی تحقیق نشان میدهد که بین سبک رهبریتحولآفرین و تعهدسازمانی کارکنان سمنهای مبارزه با موادمخدر و اعتیاد رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

سبک رهبریتحولآفرین ، تعهدسازمانی ، سمنها سازمانهای مردم نهاد

نویسندگان

علیرضا حسینیان

کارشناس مالی، دانشگاه آزاد اسلامی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

محمدعلی حسنی

کارشناس ارشد اطلاع رسانی،دانشگاه آزاد اسلامی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • دلاور، علی(1391)"روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی"نشر ویرایش، چاپ ...
 • موغلی، علیرضا(382 1)، _ طراحی الگوی رهبری تحول آفرین در ...
 • قاسمی، بهروز (1388)." مدیریت رفتار سازمانی"، انتشارات سپاهان . ...
 • غلام زاده، داریوش(1 39 1)."رهبری"انتشارات ترمه . ...
 • رضائیان، علی(386 1)."مبانی سازمان و مدیریت"انتشارات سمت _ ...
 • سید جوادین، سید رضا (1383) . " مدیریت رفتار سازمانی"، ...
 • رابینز، استیفن (1377) _ رفتارسازمانی"، ترجمه علی پارسلئیان _ سیدمهدیا ...
 • امیرکبیری، علیرضا(138)." مدیریت استراتژیک"، چاپ سوم، انتشارات نگاه دانش ...
 • امیر کبیری، علیرضا(384 1). مفهوم و بالندگی رهبری تحول گرا ...
 • امیرکبیری، علیرضا(1385)."رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتارسازمانی: با چشم‌انداز پست‌مدرن"، ...
 • غفاری، غلامرضا و نیازی، محسن (1386)" جامعه شناسی مشارکت"، نشر ...
 • مقیمی، محمد(1383)، " سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی"، چاپ سوم، ...
 • James O. McDowelle(200 9) _ Contemporary Consideration of Transformative Leadership)) ...
 • Bies, Robert J., «Interactional Justice: The Sacred and the Profance, ...
 • Celep, C. (2002). «Antecedents of organizational commitment In eduacationl organizations". ...
 • Patrick M.Wright & Rebecca R . Kehoe(2007), «Article Human Resourc ...
 • Kelly M. Hannum, Jennifer Deal, Liz L iving stonHoward, Linshuang ...
 • Greenberg, J & Baron, R.A «Behavioer in Organizations _ Prentic-Hall, ...
 • نمایش کامل مراجع