اعتبارسنجی وارزیابی روشهای برون یابی برآورد رسوب معلق موردمطالعه: ایستگاه تپیک رودخانه نازلوچای

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 568

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HTTEI01_009

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

یکی ازاشکال انتقال رسوب دررودخانه ها رسوبات معلق است که غالبا بخش عمده ای ازرسوبات انتقالی رودخانه را دربر میگیرد بطور معمول براورد دبی رسوبات معلق ازطریق روشهای برون یابی که به روش های منحنی سنجه نیز معروف هستند انجام می پذیرد منحنیهای سنجه عمدتا دارای اریب می باشد که سبب کم تخمینی براورد دبی رسوب میگردد برای رفع این مسئله بااعمال شرایط و تغییرات ازجمله به کارگیری روشهای چندخطی حدوسط می توان کم منحنی سنجی رسوب را کاهش داد درتحقیق حاضر بااستفاده ازداده های 46ساله ایستگاه هیدرومتری - رسوب سنجی تپیک برروی رودخانه نازلوچای که یکی ازمهمترین و پراب ترین رودخانه های دریاچه ارومیه محسوب میشود به ارزیابی روشهای منحنی سنجه رسوب پرداخته شد به منظور تعیین مناسب ترین روش منحنی سنجه رسوب ازبین روشهای یک خطی دوخطی حدوسط ابتدا منحنی ها و معادلات سنجه رسوب مذکور با 75درصد ازداده های ایستگاه مورد مطالع ترسیم و محاسبه گردید و از25درصد مابقی داده ها که بصورت تصادفی نمونه گیری شده بود جهت مقایسه مقادیر براوردی دبی رسوب با مقادیر مشاهده ای استفاده گردید و درنهایت با بکارگیری درصد خطای نسبی E% مناسبترین روش براورد دبی رسوب ایستگاه مورد مطالعه تعیین گردید نتایج نشان داد که دربین روشهای مورد مطالعه روش حدوسط دسته ها با خطای منفی 44درصد دقت بیشتری دربراورد دبی رسوب دارد و روش یک خطی با مقدارخطای منفی 70درصد خطای کم تخمینی بالاتری ازخود نشان میدهد

نویسندگان

نسرین عطالو

دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

حبیب نظرنژاد

استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

میرحسن میریعقوب زاده

استادیار دانشکده نمنابع طبیعی دانشگاه ارومیه