مقایسه تولید گامتهای کاهش نیافته در هیبریدهای بین گونهای گندم نانTriticum aestivum L.×آجیلوپس سیلیندریکا Aegilops cylindrica Host.و هیبریدهای گندم نان× آجیلوپس تریانسیالیس Ae. Triuncialis

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 730

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASECONF01_097

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در هیبریدهای بین گونهای بسته به ترکیب ژنتیکی والدین، گامتهای کاهش نیافته به وفور تشکیل شده و فراوانی تشکیل آنها بیشتر از گونههای والدی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی گامتهای کاهش نیافته در هیبریدهای حاصل از تلاقی گندم نان (فرمول در متن اصلی مقاله) با دو گونه آجیلوپس سیلیندریکا و آجیلوپس تریانسیالیس انجام شد.فرض این تحقیق این بود که دانههای گرده کاهش نیافته با فراوانی بیشتری در هیبریدهای گندم * آجیلوپس تریانسیالیس که فاقد ژنوم همولوگ میباشند، نسبت به هیبریدهای گندم× آجیلوپس سیلیندریکا که دارای ژنوم همولوگ میباشند، تشکیل میشود. این فرض از طریق بررسی میوز، میزان دانههای گرده کاهش نیافته، کارایی دانه گرده و میزان بذر دهی در هیبریدهای مربوطه مورد تأیید قرار گرفت

نویسندگان

سمیرا احمدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

ژاله فخری

دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

قادر میرزاقادری

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

هدیه بدخشان

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان