روند سیستمهای کنترلی خودروهای دو گانه سوز از ابتدا تا کنون

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,377

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CNGCONF01_001

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1386

چکیده مقاله:

با توجه به استراتژی کلان کشور مبنی بر استفاده از سوخت CNG در خودروه - ا ب - ه عن - وان س - وخت جایگزین , و استراتژی شرکت ایران خودرو مبنی بر تولید خ - - - - ودروهای دوگانه س - وز CNG موج - ب آن ش - ده طیف متنوع از سیستمهای دوگ - - انه سوز CNG از ابتدا تا کن - ون در ش - رکت ای - ران خ - ودرو ارائ - ه ش - ود . در ای - ن نوشتار سعی بر آن شده است که سیستمهای ارائه شده دوگانه سوز از لحاظ کنترلی بررسی گشته تا ارائه طریقی جهت ارزیابی سیستمهای آینده باشد

نویسندگان