بررسی اثر تورم بر رشد اقتصادی در ایران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 526

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CICRE01_044

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین اهداف هر نظام اقتصادی ، دستیابی به تورم پایین و با ثبات و رشد اقتصای مداوم می باشد. دستیابی به چنین هدفی امکان بهبود استاندارد های زندگی را فراهم می آورد. طبق مطالعات نظری و تجربیصورت گرفته ، تورم یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی است مقاله حاضر به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران ؛ طی دوره 92 _31 1338 می پردازد.نتایج این مقاله حاکی از آن است که یکدرصد افزایش تورم باعث کاهش 81637 16 / 0 - درصد رشد اقتصادی در کوتاه مدت و 41139 25 / 0 - درصد در بلند مدت می شود که برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در کشور باید سعی در کاهش تورم داشته و یا حداقل در سطحی نگه داشته شود که آثار مخربش بر رشد اقتصادی از بین برود.مطالب در سه بخش ارائه می شود.در بخش اول )پس از ذکر مقدمه( به بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون موضوع و همچنین مطالعات انجام شده پرداخته و سپس به ویژگی های مدل مورد نظر اشاره خواهد شد. تحلیل اقتصاد کشور در قالب مدلمذکور بخش آخر را میپوشاند.

نویسندگان

الهام صدیقی

دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قزوین، گروه اقتصاد،قزوین ،ایران

مرتضی اسدی

دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قزوین، گروه اقتصاد،قزوین ،ایران