بررسی میزان مهارت های زندگی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار استان لرستان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 964

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_076

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه میزان مهارت های زندگی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار استان لرستان درسال 1392 می باشد. اینتحقیق برارزیابی 6 خرده مهارت زندگی شامل: مهارت خودآگاهی ،همدلی، روابط بین فردی ،برقراری ارتباط موثر ،حل مسأله وتصمیمگیری که برگرفته از تعریف سازمان بهداشت جهانی (1999) است، متمرکز می باشد. تحقیق از نوع توصیفی- مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد ورزشکار وغیر ورزشکاراستان لرستان در محدوده سنی 20 تا 40 سال به تعداد 42356 نفر بود که ازبین آنها 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی بود که بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت اندازه گیری می گردد. روایی این پرسشنامه 84 % به دست آمده است.برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss استفاده شد. همچنین از آزمون آماری کلوموگروف اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودنتوزیع داده ها ،آزمون لوین جهت تعیین تجانس واریانس، آزمون تی مستقل به منظور سنجش تفاوت مهارتهای زندگی در بین دو گروهورزشکار و غیر ورزشکار استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمون آماری t مستقل نشان داد بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار در میزان مهارت خودآگاهی (p=0/005 و t=2/83)، همدلی (p=0/000 و t=3/57) و تصمیم گیری (p=0/043 و t=1/68)، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد در بین افرادورزشکار و غیر ورزشکار در میزان مهارت ارتباط بین فردی (p=0/473 و t=0/71)، برقراری ارتباط موثر (p=0/524 و t=0/63) و حل مسئله (p=0/283 و t=1/07) تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نویسندگان

رضا خرم آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

مصطفی حسنوند

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

نریمان رحمانی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Kimio HAS HIMOTO (2004), The relationship between health-related life skills ...
 • Botvin G.J. (2002).Life Skills Training Pro gram, middle school curri ...
 • Lerner, R. M., Lerner, J. V., Almerigi, J., Theokas, C., ...
 • Danish, S. J., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. ...
 • Hellison, D. & Walsh, D. (2002). Re spons ibility-based youth ...
 • Petlichkoff, L. M. (2004). Self - regulation skills for children ...
 • Danish, S., & Nellen, J. (1997). New roles for sport ...
 • Winberg &Gold.(2003).Adoleseont cubstance abuse: A review of the past 10 ...
 • Danish, S. J. (2000). Youth and community development: How after ...
 • Nakagawa، Y andObo، .(1998).Jhq Japanese ...
 • I 1. 1Hodge, K., Cresswell, S., Sherburn, D., & Dugdale, ...
 • Marsh, H. W., & Kleitman, S. (2003). School athletic participation: ...
 • Danish, S. J., Forneris, T., &Wallace, I. (2005). Sport - ...
 • Papacharisis, V., Goudas, M., Danish, S., & Theodorakis, Y. (2005). ...
 • Martin i. jones & david lavallee(2009) exploring the life skills ...
 • نمایش کامل مراجع