تعیین رابطه بین شادی سازمانی با خستگی عاطفی در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,139

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_075

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه شادی با خستگی عاطفی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود. منظور از خستگی عاطفیوجود احساساتی است که در آن شخص نیروی هیجان خود را از دست داده و قادر به برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست . خستگی عاطفیمربوط به تحلیل یا خستگی هیجانی است که طی آن نیروهای هیجانی شخص تحلیل می رود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان رسمی و غیر رسمی ادارات ورزش وجوانان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 105نفرنمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند . در این پژوهش از پرسشنامه شادمانیآکسفورد که توسط هیل و آرگیل (2002) منتشر شده و شامل 29 سوال با مقیاس پاسخگویی 5 گزینه ای لیکرت می باشدو نیز پرسشنامهاستاندارد فرسودگی شغلی مسلش و جاکسون(1981) MBI که شامل 22 سؤال می باشد استفاده گردیده است. برای سنجش پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب آلفای کرونباخ هریک از پرسشنامه های شادی سازمانی و خستگی عاطفی به ترتیبمعادل 0/81 و 0/90 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگیپیرسون، آزمون رگرسیون، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t مستقل) با استفاده از نرم افزار spss 20 انجام شد. نتایج نشان داد که بینشادی و خستگی عاطفی رابطه معناداری وجود دارد و شادی می تواند پیش بینی کننده خوبی برای خستگی عاطفی باشد.

کلیدواژه ها:

شادی ، خستگی عاطفی ، مسخ شخصیتی ، کارکنان اداره ورزش و جوانان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • خوروش مجید، احسانی محمد، تند نویس فریدون.(1388). ارتباط بین فعالیت ...
 • رشیدی، فرهاد(1393). ارتباط طرحواره های ناسازگار اولیه با میزان شادمانی ...
 • رمضانی نژاد، رحیم ؛ پورسلطانی زرندی، حسین، حسینی نیا، سیدرضا.(1388). ...
 • صاحب الزمانی، محمد، صفوی، محبوبه؛ فراهانی حجت الله (1388) بررسی ...
 • صفری، شهربانو؛ گودرزی، حسنیه (1388)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی ...
 • بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در میان کارکنان دانشگاه شهید بهشتی [مقاله ژورنالی]
 • عبدی ماسوله، فتانه؛ کاویانی، حسین خاقانی زاده، مرتضی؛ مومنی عراقی، ...
 • قدسی، علی محمد؛ افشار کهن، جواد؛ میهمی، حامد(1390). مطالعه رابطه ...
 • لتاش، عباس؛ صالحی، مسلم بهمئی، سمیه.(1390). رابطه هوش هیجانی با ...
 • گودرزی محمود، کشتی دار، محمد.(1381). ارتباط بین مشخصات فردی با ...
 • منتظرغیب، طیبه؛ کیخانژاد، مهین(1391). رابطه مولفه های فرسودگی شغلی و ...
 • مهاجر، مدی.(1385). بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی، سابقه شغلی و ...
 • هوشیار (1384). راهکارهای تقویت هویت فردی و اجتماعی معلمان. طرح ...
 • شکری، مژده (1393) تعیین رابطه شادی سازمانی با تحلیل رفتگی ...
 • Fedai , mostafa.& demir, yeter. (2010), " the impacts of ...
 • .[15] Buss, D.(2012). "The evolution of happiness. Ammerican Psychologist", Vol. ...
 • Ghasempour, A, Jodat, H Soleimani, M, Zhaleh Shabanlo, K (2013). ...
 • Hadi Nejad H, Zarei F, (2008). Reliability, validity, and sta ...
 • Huang, H, and Humphreysy, B, R(2012). Sports Participation and Happiness: ...
 • Maslach, C., Schaufell, N.B., & Leifer , M. P. (2001). ...
 • o'brien, I janice, (2010), " structural em powerment, psychological em ...
 • Veenhoven, M. (2009). Hapiness, i _ rove rs io n-extroversion ...
 • نمایش کامل مراجع